OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Kamiennej Górze Bogusława Hubar na podstawie art. 953

kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 23-07-2024r. o godz. 09:30

w budynku Sądu Rejonowego w Kamiennej Górze mającego siedzibę przy Aleja Wojska Polskiego 36 w sali nr 12, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości należącej do dłużników: Agnieszka Hajduk, Mariusz Hajduk, położonej 58-400 Kamienna Góra, ul. Wiejska 2/11,dla której Sąd Rejonowy w Kamiennej Górze IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW JG1K/00016325/8, obejmującej prawo własności lokalu mieszkalnego nr 11 z udziałem 950/10000 w prawie współwłasności wspólnych części budynku oraz udziałem 950/10000 w prawie własności terenu objętego KW JG1K/00013526/6. Suma oszacowania wynosi 154 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 115 500,00 zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 15 400,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Bank Spółdzielczy w Kamiennej Górze Centrala 66 8395 0001 0010 3899 2004 0001 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule. W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz.08:00 do godz.15:00 po uprzednim uzgodnieniu z komornikiem. Operat szacunkowy biegłego sądowego można przeglądać w kancelarii komornika od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 14:00.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności 

Położenie: