OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Kamiennej Górze Bogusława Hubar na podstawie art. 953

kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 31-07-2024r. o godz.14:00 w budynku Sądu

Rejonowego w Kamiennej Górze mającego siedzibę przy Aleja Wojska Polskiego 36 w sali nr 37,

odbędzie się druga licytacja:

  • prawa własności niezabudowanej działki nr 112/3 o powierzchni 73600 m2, należącej do dłużnika Zdzisława Sobiesińskiego, położonej: 59-420 Bolków, Świny, dla której Sąd Rejonowy w Kamiennej Górze IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW JG1K/00008376/1. Suma oszacowania wynosi 331 200,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 220 800,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 33 120,00 zł.
  • prawa własności zabudowanej budynkiem mieszkalnym i ruinami budynków gospodarczych działki nr 128/2, należącej do dłużnika Zdzisława Sobiesińskiego, położonej: 59-420 Bolków, Świny, dla której Sąd Rejonowy w Kamiennej Górze IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW JG1K/00008376/1. Powierzchnia działki: 9300 m2, Powierzchnia użytkowa budynku mieszkalnego: 124,67m2. Suma oszacowania wynosi 419 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 279 333,33 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 41 900,00zł.

Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:

Bank Spółdzielczy w Kamiennej Górze Centrala 66 8395 0001 0010 3899 2004 0001

Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule. W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz.08:00 do godz.15:00 oraz przeglądać w kancelarii komornika odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności. 

Położenie: