OBWIESZCZENIE O ELEKTRONICZNEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Bydgoszczy Jakub Głuchowski zastępca Tomasz Drozda, podaje do publicznej wiadomości, że w sprawie KM 1403/18 w dniu 12 grudnia 2023 r. o godzinie 09:00 rozpocznie się pierwsza licytacja nieruchomości w trybie ustalonym w art. 986 [4] § 4 kpc - tryb elektroniczny. Licytacja zakończy się w dniu 19 grudnia 2023 r. o godzinie 09:00.

 

Przedmiotem licytacji jest nieruchomość zabudowana, należąca do dłużnika, położona przy ul. Guliwera 23 w Białych Błotach 86-005, dla której Sąd Rejonowy w Bydgoszczy X Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze BY1B/00063983/0.

 

Nieruchomość znajduje się na działce numer 260/33 o powierzchni 617 m2. Jest zabudowana budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym parterowym z wysokim poddaszem użytkowym o powierzchni użytkowej 328,30 m2 oraz powierzchni pomocniczej w podpiwniczeniu 47,83 m2. Budynek wybudowano około 1998 roku. Stan techniczny oceniono na dostateczny, wnętrze o typowym średnim standardzie wykończenia. Taras budynku znajduje sie na działce nr 260/37 objętej księgą wieczystą BY1B/00063987/8. Działka nr 260/33 wraz z działką nr 260/37 (BY1B/00063987/8) stanowią integralną całość.

 

Suma oszacowania nieruchomości: 726 240,00 zł.

Cena wywołania nieruchomości: 544 680,00 zł (3/4 sumy oszacowania).

Rękojmia: 72 624 zł (1/10 sumy oszacowania).

 

Na podstawie art. 986 [4] § 2 kpc oraz na podstawie art. 986 [5] § 1 kpc warunkiem dopuszczenia do udziału w przetargu jest:

- utworzenie indywidualnego konta w systemie teleinformatycznym obsługującym licytacje elektroniczne dostępnym pod adresem https://elicytacje.komornik.pl,

- podanie w wyżej wymienionym systemie teleinformatycznym danych, o których mowa w art. 986 [5] § 2-3 kpc,

- uiszczenie rękojmi, najpóźniej na dwa dni robocze przed rozpoczęciem przetargu tj. do dnia 9 grudnia 2023 r. do godziny 23:59.

 

Rękojmię należy złożyć na rachunek bankowy komornika w PKO BP S.A. oddział II w Toruniu: 38 10205011 0000 9102 0181 0555. Za datę złożenia rękojmi przyjmuje się dzień uznania rachunku bankowego komornika.

 

Przystąpienie jednego licytanta wystarcza do odbycia przetargu.

W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie po uzgodnieniu godziny z komornikiem sądowym. W systemie teleinformatycznym udostępnia się natomiast protokół opisu i oszacowania.

 

Licytacja zakończy się w dniu 19 grudnia 2023 r. o godzinie 09:00. Na podstawie art. 986 [7] § 3 [1] kpc, jeżeli w ciągu 5 minut przed planowanym terminem zakończenia przetargu zgłoszono postąpienie, termin ten ulega odroczeniu o 5 minut. Jeżeli w dodatkowym czasie zgłoszono dalsze postąpienie, termin zakończenia przetargu podlega każdorazowo odroczeniu o kolejne 5 minut, aż do momentu gdy ustaną postąpienia.

 

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przybicia na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności. Zgodnie z art. 976 kpc, w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

Położenie: