O B W I E S Z C Z E N I E

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Oleśnicy Kancelaria Komornicza nr I w Oleśnicy Tomasz Chynek zawiadamia

na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu 06-12-2023  w sali nr 18 Sądu Rejonowego w Oleśnicy odbędzie się:

 

P I E R W S Z A    L I C Y T A C J A

o godz. 13.00

nieruchomości oznaczonej jako: działka nr 195/6 o pow. 0,4347 ha położonej w miejscowości Łozina gm. Długołęka  stanowiącej własność dłużnika Fedyk Marcin posiadająca założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Oleśnicy  nr KW WR1E/00111523/7 - działka gruntu

 

o godz. 13.15

udziału w wysokości 1/2 w nieruchomości oznaczonej jako: działka nr 195/5 o pow. 0,0765 ha położonej w miejscowości Łozina gm. Długołęka stanowiącej własność dłużnika Fedyk Marcin posiadająca założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Oleśnicy nr KW WR1E/00117264/5 - droga dojazdowa do działki gruntu objętej  KW WR1E/00111523/7

 

Opis nieruchomości:WR1E/00111523/7 - działka gruntu

Nieruchomość gruntowa niezabudowana o pow.. 0,4347 ha ,  nr 195/6, regularny kształt, zbliżony do trapezu, o bokach dł. około 104m,112 m,40 m,41m. położona w drugiej linii zabudowy od drogi głównej ul. Nowego Osiedla Nie posiada bezpośredniego dostępu do drogi publicznej.,dojazd możliwy przez działkę nr 195/5 to droga wewnętrzna, której współwłaścicielem jest dłużnik. Ponadto działka 195/6 została odłączona z księgi wieczystej prowadzonej dla działki195/5, która powinna stanowić drogę wewnętrzną do nieruchomości wycenianej. Działka leży w peryferyjnej części wsi, w sąsiedztwie zabudowa zagrodowa, domy mieszkalne w trakcie realizacji i grunty rolne. Działka nieogrodzona i niezagospodarowana. Obszar płaski, porośnięty dziko rosnącą roślinnością.  Uzbrojenie: sieć energetyczna wzdłuż granicy działki na odcinku jednego z boków (około 104m) i sieć wodociągowa WO110 w odległości około 40m ( koniec sieci wodociągowej).  W/g wypisu z rejestru gruntów oznaczenie : RIVa  - 0,1446 ha , RIVb - 0,0796 ha , PsIV - 0,2105 ha  Przeznaczenie w MPZP - MN/1 –  podstawowe: tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wolnostojącej, przeznaczenie dopuszczalne: usługi do 30% powierzchni całkowitej budynku mieszkalnego, budynki gospodarcze, garaże, wiaty, KPj teren ciągu pieszo-jednego :szerokość drogi w liniach rozgraniczających 5m. Nieprzekraczalna linia zabudowy od ciągu pieszo  jezdnego wynosi 6m . Infrastruktura tech. - linia sieci energetycznej średniego napięcia wraz z pasem technologicznym, w obrębie którego obowiązują ograniczenia w zagospodarowaniu.

 

Opis udział 1/2 w WR1E/00117264/5 - droga dojazdowa

Działka o kształcie bardzo wydłużonego prostokąta charakterystyczny dla dróg dojazdowych o wymiarach około 5m szer. oraz 151m dług. Wąski pas gruntu biegnie wzdłuż działek sąsiednich zabudowanych domami mieszkalnymi, budynkami gospodarczymi i działek niezabudowanych dochodząc do działki nr 195/6 również niezabudowanej. Dojazd od strony ulicy Nowego Osiedla. Teren działki od strony ulicy - drzewa iglaste i owocowe oraz krzewy, pozostała część działki gruntowa częściowo porośnięta trawą. Na części granicy z działkami sąsiadującymi postawione zostało betonowe ogrodzenie. Działka na dzień oględzin nie spełniała kryteriów dojazdu tj.funkcji wewnętrznej drogi dojazdowej ze względu na nasadzenia roślinne, które uniemożliwiają przejazd oraz utrudniają przejście przez przeważającą część działki. Działka stanowi dojazd do nieruchomości gruntowej niezabudowanej  należącej do dłużnika oznaczonej jako działka ewidencyjna o nr nr 195/6 objętej KW WR1E/00111523/7, która nie posiada bezpośredniego dostępu do drogi publicznej . Przeznaczenie w MPZP -  MN -zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna oraz zabudowa zagrodowa, przeważająca część działki symbolem KL 2 - publiczna komunikacja drogowa – ulica kl. „L” – lokalna (w obszarach zainwestowanych) na powierzchni około 30m2.

 

Celem zapewnienia dostępu (dojazdu) do nieruchomości objętej KW  WR1E/00111523/7 należy przystąpić do licytacji udział 1/2 w WR1E/00117264/5 - droga dojazdowa

 

Nieruchomość KW WR1E/00111523/7 oszacowana jest na kwotę:  507.685,00 zł.  

Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi trzy czwarte  wartości oszacowania tj. kwotę: 380.763, 75 zł.

Przystępujący do licytacji obowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości  (tj.50.768,50 zł)

 

Udział 1/2 w nieruchomości KW WR1E/00117264/5 oszacowany jest na kwotę:  24.209,00 zł 

Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi trzy czwarte wartości oszacowania tj. kwotę: 18.156,75 zł.

Przystępujący do licytacji obowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości  (tj. 2.420,90 zł)

 

Rękojmie powinny być złożone najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg na konto komornika  w Bank Spółdzielczy w Oleśnicy: 32 9584 0008 2001 0013 1430 0001 z podaniem syg. Km 114/22 Po w/w terminie wadium nie będzie przyjmowane.

 

Jednocześnie na zasadzie art. 954 § 2 kpc Komornik wzywa wszystkie strony i uczestników postępowania, aby najpóźniej w terminie licytacji zgłosiły zestawienie podatków i innych danin publicznych, należnych po dzień licytacji, pod rygorem utraty prawa dochodzenia zaległych świadczeń od nabywcy.

 

Oględziny dwa tygodnie przed licytacją, operat szacunkowy do wglądu w kancelarii komornika po uzgodnieniu telefonicznym.

 

Szczegółowych informacji udziela Komornik od poniedziałku do czwartku pod numerem tel. (071) 721 84 40  poniedziałek-czwartek

 

Położenie: