O B W I E S Z C Z E N I E

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Poznań - Stare Miasto Kancelaria nr VI w Poznaniu zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu 15 grudnia 2022 r. o godz. 1130 w sali nr 604 w Sądzie Rejonowym Poznań - Stare Miasto w Poznaniu, ul. Młyńska 16, 61-729 Poznań (budynek Temida) w postępowaniu egzekucyjnym prowadzonym przeciwko dłużnikowi odbędzie się:

P I E R W S Z A    L I C Y T A C J A

nieruchomości w postaci lokalu mieszkalnego położonego w Poznań, ul. Szyperska 13D/31 i posiadającego założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego Poznań-Stare Miasto w Poznaniu o numerze PO1P/00217266/0 (wraz z udziałem 7537/1670126 w nieruchomości o nr KW PO1P/00208152 /2).

Lokal mieszkalny posiada powierzchnię użytkową 75,37 m2 i następującą strukturę pomieszczeń: 2 sypialnie, pokój dzienny, kuchnia, łazienka z WC i przedpokój.

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 795.000,00 zł.

Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: trzy czwarte wartości oszacowania tj. kwotę: 596 250,00 zł.

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości tj. 79.500,00 zł najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg w gotówce lub w postaci książeczki oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.

Rękojmię można uiścić także na konto komornika:

PKO BP SA I O/Poznań  22 1020 4027 0000 1402 0394 7835.

Zgodnie z treścią art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

Nieruchomość można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z komornikiem, operat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w kancelarii komornika w Poznaniu przy ul. Piaskowej 3/5.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Położenie: