OGŁOSZENIE O LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Kutnie Dariusz Fol (tel. 24 386 23 89) ogłasza, że:

dnia 31-08-2022 r. o godz. l4:00

w budynku Sądu Rejonowego w Kutnie mającego siedzibę przy ul. Staszica 3 w sali nr VII

(ewentualnie zg. z wokandą), odbędzie się

PIERWSZA LICYTACJA

nieruchomości - gospodarstwo rolne należącej do dłużnika, położonej:

99-322 Oporów, Jurków Pierwszy,

dla której Sąd Rejonowy w Kutnie V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą

nr KW NKW: LD1K/00002725/4.

Suma oszacowania wynosi 385 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 288 750,00 zł.

Licytant przystępujący do przetargu zobowiązany jest złożyć na konto komornika: : ING Bank Śląski SA O. w Łodzi ul. Srebrna 32; 87105014611000009091123928

rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, tj. 38 500,00w gotówce najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Do licytowanej nieruchomości mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego (tekst jednolity Dz.U. 2018 r. poz. 1405, ze zmianami wprowadzonymi ustawą o zmianie ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego oraz niektórych innych ustaw z dnia 26 kwietnia 2019 r. - Dz.U. z 2019 r. poz. 1080). Zgodnie z przepisem art. 976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

Położenie: