OBWIESZCZENIE

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Ostródzie Marcin Dubień na podstawie art.953 kpc w związku z art. 955 kpc zawiadamia, że w dniu:

22.08.2022 r. o godz. 10:00

w Sądzie Rejonowym w Ostródzie przy ul. Jana III Sobieskiego 12, 14-100 Ostróda sala nr VIII odbędzie się:

PIERWSZA LICYTACJA-nieruchomości opisanej jako:

1. Działka nr 60/11 o pow. 450 m. kw. zabudowana budynkiem mieszkalnym o powierzchni użytkowej 76,58 m. kw. Nieruchomość położona jest w miejscowości Łączno gm. Morąg, posiada urządzoną księgę wieczystą w Sądzie Rejonowym w Ostródzie VI Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z/s w Morągu o nr KW EL2O/00023673/5 oraz stanowi własność dłużnej spółki BUDER GA Sp. z o.o.

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę - 101 600,00 zł,

Cena wywoławcza wynosi - 76 200,00 zł.

22.08.2022 r. o godz. 10:20

w Sądzie Rejonowym w Ostródzie przy ul. Jana III Sobieskiego 12, 14-100 Ostróda sala nr VIII odbędzie się:

PIERWSZA LICYTACJA nieruchomości opisanej jako:

1. Działka nr 60/7 zabudowana o powierzchni 1900 m. kw. zabudowana budynkiem gospodarczym o pow. użytkowej 24,00 m. kw. Nieruchomość położona jest w miejscowości Łączno gm. Morąg, posiada urządzoną księgę wieczystą w Sądzie Rejonowym w Ostródzie VI Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z/s w Morągu o nr KW EL2O/00028656/5 oraz stanowią własność dłużnika BUDER GA Sp. z o.o.

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę - 5 500,00 zł,

Cena wywoławcza wynosi - 4 125,00 zł.

22.08.2022 r. o godz. 10:40

w Sądzie Rejonowym w Ostródzie przy ul. Jana III Sobieskiego 12, 14-100 Ostróda sala nr VIII odbędzie się:

PIERWSZA LICYTACJA-nieruchomości opisanej jako:

1. Działka nr 60/1 i 60/10 o łącznej pow. 2,3900 ha Nieruchomość położona jest w miejscowości Łączno gm. Morąg, posiada urządzoną księgę wieczystą w Sądzie Rejonowym w Ostródzie VI Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z/s w Morągu o nr KW EL2O/00030529/3 oraz stanowią własność dłużnej spółki BUDER GA Sp. z o.o.

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę - 96 800,00 zł,

Cena wywoławcza wynosi - 72 600,00 zł.

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w gotówce w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości najpóźniej do dnia licytacji. Rękojmia może być również złożona w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi albo w inny wskazany przez komornika sposób. Nieruchomość można oglądać przez okres 14 dni poprzedzających licytację zaś operat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia na własność na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeśli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie od egzekucji nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych i uzyskały w tym zakresie orzeczenia wstrzymującego egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Szczegółowych informacji udziela Komornik pod numerem tel. (89) 642 11 76.

Położenie: