O B W I E S Z C Z E N I E

 

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Żywcu Daniel Pruchnicki zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu

 

15 lipca 2022 r. o godz. 12:00

 

w sali nr 53 Sądu Rejonowego w Żywcu odbędzie się:

 

P I E R W S Z A    L I C Y T A C J A

 

nieruchomości zabudowanej w postaci: działki nr 2511/43, 2511/42 położonej w miejscowości Żywiec ul. Fabryczna objętej księgą wieczystą prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Żywcu V Wydział Ksiąg Wieczystych pod nr KW BB1Z/00125086/6.

 

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę 1 613 700,00 zł netto (1 984 851,00 zł brutto).

Cena wywołania w powyższej licytacji wynosi: 3/4  wartości oszacowania tj. kwotę 1 488 638,25 zł brutto.

 

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania tj. 198 485,10 zł nieruchomości najpóźniej do dnia poprzedzającego rozpoczęcie licytacji.

Rękojmię można uiścić w kancelarii komornika lub na konto komornika: Bank Polska Kasa Opieki SA nr

29 1240 4881 1111 0010 2755 7537. 

 

Sprzedaż  podlega opodatkowaniu podatkiem VAT.

 

Położenie: