OBWIESZCZENIE

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Tamowie Andrzej Czosnyka zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu 07 lipca 2022 r. o godz. 09:30 w budynku Sądu Rejonowego w Tarnowie przy ul. Dąbrowskiego 27 (sala 8) odbędzie się:

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

nieruchomości opisanej jako: działki nr 29/5, nr 29/8, nr 29/35 o łącznej powierzchni 0,2200 ha, położonej w miejscowości: Skrzyszów gm. Skrzyszów, posiadającej założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Tarnowie nr: TR1T/00094869/0,

 

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 56.890,00 zł
(słownie: pięćdziesiąt sześć tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt złotych).

Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: trzy czwarte wartości oszacowania
tj. kwotę: 42 667,50 zł
(słownie: czterdzieści dwa tysiące sześćset sześćdziesiąt siedem złotych 50/100).

 

Stosownie do art. 962 kpc przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości tj. w kwocie 5.689,00 zł, na rachunek bankowy komornika: nr 42 2490 0005 0000 4530 2360 8447 Alior Bank SA albo złożyć ją w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi lub wpłacić ją w gotówce w kancelarii komornika mieszczącej się w: Tarnowie przy ul. Tuchowska 20/-.

Kwota rękojmi winna znajdować się na wskazanym rachunku najpóźniej na dzień przed licytacją lub zostać wpłacona najpóźniej na dzień przed licytacją w kancelarii komornika, również książeczkę oszczędnościową należy złożyć w kancelarii komornika najpóźniej na dzień przed licytacją. Na poleceniu przelewu należy podać sygn. akt sprawy i numer księgi wieczystej nieruchomość, której dotyczy wpłata rękojmi.

W/w nieruchomość można oglądać w dniu 28 czerwca 2022 r. w godz. od 10:00 do 11 :00. Natomiast operat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w kancelarii komornika mieszczącej się w: Tarnowie przy ul. Tuchowskiej 20, a akta postępowania egzekucyjnego, w tym protokół opisu i oszacowania nieruchomości wolno będzie przeglądać w Sądzie Rejonowym w Tarnowie I Wydział Cywilny Sekcja Egzekucyjna pokój nr 209 lub w Biurze Obsługi Interesantów pokój nr 15 w ciągu dwóch tygodni przed licytacją.

Położenie: