OBWIESZCZENIE

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Tarnowie Andrzej Czosnyka zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu

 

31 sierpnia 2021 r.

 

w budynku Sądu Rejonowego w Tarnowie przy ul. Dąbrowskiego 27 (sala 8), odbędzie się:

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

o godzinie 11:30

udziału wynoszącego 1/2 część nieruchomości opisanej jako: działka 40/1 o pow. 258 m2 – zabudowana murowanym budynkiem mieszkalnym, parterowym z poddaszem użytkowym o łącznej powierzchni użytkowej 210,90 m2, położonej w miejscowości: Tarnów obręb 0193, przy ul. Chemiczna, posiadającej założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Tarnowie nr: TR1T/00150137/1.

Udział wynoszący 1/2 część nieruchomości oszacowany jest na kwotę: 131 902,00 zł (słownie: sto trzydzieści jeden tysięcy dziewięćset dwa złote). Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi 3/4 wartości oszacowania, tj. kwotę: 98 926,50 zł (słownie: dziewięćdziesiąt osiem tysięcy dziewięćset dwadzieścia sześć złotych 50/100).

o godzinie 12:00

udziału wynoszącego 2/4 części nieruchomości opisanej jako: działka 40/2 o pow. 330 m2 – niezabudowana, położonej w miejscowości: Tarnów obręb 0193, przy ul. Chemiczna, posiadającej założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Tarnowie nr: TR1T/00009584/6.

Udział wynoszący 2/4 części nieruchomość oszacowany jest na kwotę: 12 220,00 zł (słownie: dwanaście tysięcy dwieście dwadzieścia złotych). Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: 3/4 wartości oszacowania, tj. kwotę: 9 165,00 zł (słownie: dziewięć tysięcy sto sześćdziesiąt pięć złotych).

Stosownie do art. 962 kpc przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania udziału w nieruchomości, tj. działka 40/1 w kwocie 13 190,20 zł, działka 40/2 w kwocie 1 222,00 zł na rachunek bankowy komornika: nr 42 2490 0005 0000 4530 2360 8447 Alior Bank SA albo złożyć ją w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi lub wpłacić ją w gotówce w kancelarii komornika mieszczącej się w: Tarnowie przy ul. Tuchowskiej 20. Kwota rękojmi winna znajdować się na wskazanym rachunku najpóźniej na dzień przed licytacją lub zostać wpłacona najpóźniej na dzień przed licytacją w kancelarii komornika, również książeczkę oszczędnościową należy złożyć w kancelarii komornika najpóźniej na dzień przed licytacją. Na poleceniu przelewu należy podać sygn. akt sprawy i numer księgi wieczystej nieruchomość, której dotyczy wpłata rękojmi. Ww. nieruchomości można oglądać w dniu 19 sierpnia 2021 r. w godz. od 10:00 do 11:00. Natomiast operat szacunkowy tych nieruchomości znajduje się do wglądu w kancelarii komornika mieszczącej się w: Tarnowie przy ul. Tuchowskiej 20, a akta postępowania egzekucyjnego, w tym protokół opisu i oszacowania nieruchomości wolno będzie przeglądać w Sądzie Rejonowym w Tarnowie I Wydział Cywilny Sekcja Egzekucyjna, pokój nr 209, lub w Biurze Obsługi Interesantów, pokój nr 15, w ciągu dwóch tygodni przed licytacją.

 

Położenie: