OBWIESZCZENIE O LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

 

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Kościanie Przemysław Nieradka zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że

 

w dniu 7 września 2021 r. o godz. 11:40

 

w sali nr 19 Sądu Rejonowego w Kościanie odbędzie się

 

PIERWSZA LICYTACJA NIERUCHOMOŚCI

 

w postaci:

- działka nr 306/18 o łącznej pow. 0,029  ha (W-ŁV - 0,0290 ha), ark. mapy nr 1,

- działka nr 336 o łącznej pow. 0,4400  ha (ŁV-0,3800 ha, LsV-0,0600), ark. mapy nr 1,

- działka nr 338 o łącznej pow. 0,2100  ha (N-0,2100 ha), ark. mapy nr 1,

- działka nr 361 o łącznej pow. 1,8000  ha (RIVa-0,1100 ha, RIVb-1,3800 ha, RV-0,3100 ha), ark. mapy nr 2,

- działka nr 363 o łącznej pow. 2,6300  ha (RIVb-1,3400 ha, RV-1,0100 ha, RVI-0,2800 ha) ark. mapy nr 2,

- działka nr 451 o łącznej pow. 0,9800  ha (ŁVI-0,8900 ha, N-0,0900 ha), ark. mapy nr 2,

- działka nr 504 o łącznej pow. 0,4500  ha (ŁVI-0,0400 ha, N-0,4500 ha), ark. mapy nr 2,

- działka nr 658 o łącznej pow. 0,9700  ha (ŁV-0,9700 ha), ark. mapy nr 3,

- działka nr 661 o łącznej pow. 0,6100  ha (ŁVI-0,2800 ha, 0,3300 ha), ark. mapy nr 3.

Położonych w Bielewo, gm. Krzywiń, stanowiących własność dłużnika: (…);

posiadająca założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w KOŚCIAN nr PO1K/00003397/9.

 

Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: trzy czwarte wartości oszacowania, tj. :

 

- dz. nr 361 oszacowana na kwotę 111 000,00 zł, cena wywoławcza 83 250,00 zł, rękojmia 11 100,00 zł,

- dz. nr 363 oszacowana na kwotę 162 200,00 zł, cena wywoławcza 121 650,00 zł, rękojmia 16 220,00 zł,

- dz. nr 306/18, 336, 338 oszacowane na kwotę 14 373,00 zł, cena wywoławcza 10 779,75 zł, rękojmia 1 437,30 zł,

- dz. nr 451 oszacowana na kwotę 26 100,00 zł, cena wywoławcza 19 575,00 zł, rękojmia 2 610,00 zł,

- dz. nr 658 oszacowana na kwotę 25 900,00 zł, cena wywoławcza 19 425,00 zł, rękojmia 2 590,00 zł,

- dz. nr 504 oszacowana na kwotę 4 000,00 zł, cena wywoławcza 3 000,00 zł, rękojmia 400,00 zł,

- dz. nr 661 oszacowana na kwotę 8 400,00 zł, cena wywoławcza 6 300,00 zł, rękojmia 840,00 zł.

 

 

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg na konto komornika: BNP Paribas SA 56 2030 0045 1110 0000 0023 5680 lub w postaci książeczki oszczędnościowej Banków upoważnionych według prawa bankowego do jej wystawienia, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu o utracie rękojmi.

 Zgodnie z przepisem art. 976§1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły. Osoby fizyczne nabywające nieruchomość z majątku wspólnego oraz osoby prawne powinny przedłożyć stosowne pełnomocnictwo do zakupu nieruchomości. Licytant pozostający w związku małżeńskim zobowiązany jest przedłożyć zgodę współmałżonka z urzędowo poświadczonym podpisem.

Nieruchomość można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją w dni powszednie w godz. 12.00-14.00.

Akta postępowania egzekucyjnego oraz elaborat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika w dni powszednie w godz. 10.00-15.00.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych podatkowi od czynności cywilnoprawnych podlegają orzeczenia sądów jeżeli wywołują one takie same skutki prawne, jak czynności cywilnoprawne w postaci umowy sprzedaży rzeczy (art. 1 ust. 1 pkt 3 ustawy).

Zgodnie z art. 4 pkt 1 tej ustawy obowiązek podatkowy ciąży przy umowie sprzedaży - na kupującym.

Obowiązek podatkowy powstaje z chwilą uprawomocnienia się orzeczenia sądu, tj. postanowienia sądu o przysądzeniu własności nieruchomości (art. 3 ust. 1 pkt 3).

Zastrzega się prawo odwołania licytacji bez podania przyczyn.

 

Położenie: