OGŁOSZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Inowrocławiu Marcin Samuel na podstawie przepisu art. 953 Kodeksu postępowania cywilnego podaje do publicznej wiadomości, że w dniu

 

25 czerwca 2021 r. o godz. 10:00

 

w budynku Sądu Rejonowego w Inowrocławiu mającego siedzibę pod adresem ul. Narutowicza 42, 88-100 INOWROCŁAW w sali nr 19, odbędzie się

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

nieruchomości położonej pod adresem: 88-100 Inowrocław, Orłowska 83, Inowrocław, dla której Sąd Rejonowy w Inowrocławiu V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze BY1I/00021122/8 powierzchni 1,54 ha, zabudowanej budynkiem mieszkalnym o powierzchni użytkowej 682,23 m2.

 

Suma oszacowania wynosi 1 037 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 777 750,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 103 700,00 zł najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmia powinna być złożona w gotówce w kancelarii komornika albo na rachunek bankowy komornika:

Bank Spółdzielczy w Inowrocławiu Centrala 36 8149 0000 2001 0003 8087 0002

Rękojmia może być również złożona w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Nieruchomość wchodziła w skład masy spadkowej po dłużniku pierwotnym. Obecnie stanowi własność jego spadkobierców w częściach 1/2 udziału w prawie własności każdy. Zgodnie z postanowieniem Sądu Okręgowego w Szczecinie z dnia 28 listopada 2013 r. II Cz 829/13: W razie śmierci dłużnika po wszczęciu egzekucji ustawa nie wymaga nadania klauzuli wykonalności przeciwko spadkobiercy dłużnika.

 

Położenie: