OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Poznań-Grunwald i Jeżyce w Poznaniu Bartosz Guzik, działając na podstawie art. 953 k.p.c., podaje do publicznej wiadomości, że

 

27 maja 2021r. o godzinie 10.30

 

w sali nr 27A Sądu Rejonowego Poznań-Grunwald i Jeżyce w Poznaniu, ul. Kamiennogórska 26, Poznań odbędzie się

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

nieruchomości gruntowej położonej w Poznaniu przy ul. Suwalskiej 23 o numerze KW PO1P/00092069/6, o powierzchni 298 m2.

 

Suma oszacowania wynosi 611 500,00 zł, a cena wywołania wynosi 458 625,00 zł.

Licytant przystępujący do przetargu obowiązany jest złożyć rękojmię w kwocie 61 150,00 zł, którą należy wpłacić: na rachunek bankowy komornika nr 33 1440 1286 0000 0000 0308 7794, gotówką w siedzibie kancelarii komornika; w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi albo w inny wskazany przez komornika sposób.

Rękojmię należy wpłacić w taki sposób, aby kwota rękojmi lub książeczka oszczędnościowa ze stosownym upoważnieniem znalazła się w dyspozycji komornika najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień licytacji.

Szczegóły na www.licytacje.komornik.pl

 

Położenie: