OBWIESZCZENIE

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Myślenicach Karolina Szynalik-Żywicka. Kancelaria Komornicza nr III w Myślenicach na podstawie art. 10136 kpc, w zw. z art. 864 kpc, że w dniu

 

19 maja 2021 r. o godz. 12:00

 

w Kancelarii Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Myślenicach Karoliny Szynalik-Żywickiej ul. Piłsudskiego 14, odbędzie się:

 

PIERWSZA LICYTACJA UPROSZCZONA

 

nieruchomości położonej w miejscowości Zagórzany, gmina Gdów, powiat wielicki, województwo małopolskie składająca się z niezabudowanych działek ewidencyjnych nr 63/3 o powierzchni 0,3000 ha oraz nr 65/2 o powierzchni 0,0186 ha. Działka ewidencyjna nr 63/3 porośnięta roślinnością niepielęgnowaną, samosiejkami, posiada regularny kształt zbliżony do prostokątnego, położona jest w drugiej linii zabudowy w obszarze o zróżnicowanym ukształtowaniu terenu, ze znacznym spadkiem w kierunku wschodnim. Nie posiada bezpośredniego dostępu do drogi publicznej, tj. drogi wojewódzkiej nr 966, dojazd możliwy poprzez działkę nr 65/2, która stanowi nieurządzoną wewnętrzną drogę dojazdową. Działka ewidencyjna nr 65/2 porośnięta roślinnością niepielęgnowana, samosiejkami, posiada kształt wąskiego wydłużonego prostokąta, stanowi wewnętrzną nieurządzoną drogę dojazdowa do działki nr 63/3. Stwierdzono niezgodność w księdze wieczystej w podanej powierzchni działki ewidencyjnej nr 63/3 – 0,3046 ha, a winno być 0,3000 ha oraz w łącznym obszarze powierzchni całej nieruchomości – 0,3232 ha, a winno być 0,3186 ha. Wynika to z ewidencji gruntów przedmiotowej nieruchomości. Nieruchomość stanowi własność dłużnika Nowy Transport Sp. z o.o. w likwidacji i posiada założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Myślenicach zs. w Dobczycach nr KR2Y/00027196/3.

 

Cena oszacowania poniższych działek oraz ceny wywołania wynoszące 3/4 z ceny oszacowania.

Działka nr 63/3 cena oszacowania 137 000,00 zł, cena wywołania 102 750,00 zł.

Działka nr 65/2 cena oszacowania 10 000,00 zł, cena wywołania 7 500,00 zł.

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg na konto komornika (PKO BP SA O. Myślenice nr 15 1020 2892 0000 5102 0017 7840). Nabywca obowiązany jest zapłacić cenę nabycia natychmiast po udzieleniu mu przybicia. Gdy jednak cena przewyższa 500 zł, obowiązek nabywcy ogranicza się do złożenia natychmiast jednej piątej ceny, nie mniej jednak niż 500 zł, przy czym reszta powinna być uiszczona do godz. osiemnastej, dnia następnego. Nieruchomość można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją w dni powszednie od godz. 10:00 do 15:00, zaś akta sprawy można przeglądać w kancelarii Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Myślenicach Karoliny Szynalik-Żywickiej. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia na własność na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeśli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych. Użytkowanie służebności i praw użytkownika, jeśli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed

rozpoczęciem licytacji nie będą uwzględniane w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzaniu własności. Burmistrz Miasta i Gminy, Wójt Gminy, Urząd Skarbowy miejsca położenia nieruchomości, a także organy Ubezpieczeń Społecznych wzywam, by najpóźniej w terminie licytacji zgłosiły zestawienia podatków i innych danin publicznych należnych po dzień licytacji pod rygorem utraty prawa dochodzenia zaległych świadczeń od nabywcy. Nieruchomość spełnia warunki do uznania jej jako nieruchomości rolnej w rozumieniu ust. z dnia 11.04.2003 roku o kształtowaniu ustroju rolnego zmienionej z dniem 30.04.2016 roku przez ust. z dnia 14.04.2016 roku o wstrzymaniu sprzedaży Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz zmianie niektórych ustaw (Dz. U. poz. 585).W związku z przepisami znowelizowanej ustawy w przypadku nabywania nieruchomości w drodze egzekucji nie znajdują zastosowania ograniczenia w nabywaniu ich przez osoby nie będące rolnikami indywidualnymi. Jeżeli nabycie nieruchomości rolnej następuje na podst. art. 4 cytowanej ww. ustawy Agencja działająca na rzecz Skarbu Państwa , może złożyć oświadczenie o nabyciu tej nieruchomości za zapłatą równowartości pieniężnej odpowiadającej jej wartości rynkowej. Komornik jednocześnie informuje, że w związku ze zmianą ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych z dnia 09.09.2000 r. (Dz.U. 2000 Nr 86 poz. 959 z późn. zm.) od dnia 01.01.2016 r. nabywca licytacyjny winien uiścić podatek od czynności cywilnoprawnych.

 

Szczegółowych informacji udziela Komornik pod numerem tel. (12) 272 11 37.

 

 

 

 

Położenie: