sygn.akt KM 370/23, KM 775/16, KM 1145/18, KM 3101/20

O B W I E S Z C Z E N I E O LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Kościanie Przemysław Nieradka zawiadamia na podstawie

art. 953 kpc w związku z art. 983 kpc, że

w dniu 25 czerwca 2024 r. o godz. 11.30

w sali nr 19 Sądu Rejonowego w Kościanie odbędzie się:

druga licytacja nieruchomości

w postaci: działki nr 137 o pow. 0,6800 ha i działki nr 99 o pow. 0,9500 ha, łączna pow. 1,6300 ha, działka nr 137 w części zabudowana budynkiem mieszkalnym, jednorodzinnym (pow. mieszkalna 81,9 m2 - altana, korytarz, kuchnia, spiżarnia, 3 pokoje, brak zaplecza sanitarnego, brak sprawnej instalacji grzewczej oraz zasilania elektrycznego), budynkiem o funkcji handlowo-usługowej ( pow. użytk. 52,5 m2), stodołą ( pow. zabudowy 196,0 m2) i budynkiem gospodarczym (pow. zabudowy 115,0 m2), w pozostałej części stanowiąca grunty orne IVb i V klasy bonitacji, działka nr 99 stanowi użytek zielony, łąkę trwałą ŁV - 0,9500ha położonej w miejscowości Zadory nr 2 stanowiącej własność dłużnika: Plenzler Stanisław posiadająca założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w KOŚCIAN nr PO1K/00043369/6Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: - działka nr 137 o pow. 0,6800 ha, oszacowana na kwotę 231.300,00 zł, cena wywoławcza 154.200,00 zł , rękojmia 23.130,00 zł, - działka nr 99 o pow. 0,9500 ha, oszacowana na kwotę 51.300,00 zł, cena wywoławcza 34.200,00 zł, rękojmia 5.130,00 zł, Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: dwie trzecie wartości oszacowania. Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg na konto komornika: BNP Paribas SA 56 2030 0045 1110 0000 0023 5680, w postaci książeczki oszczędnościowej Banków upoważnionych według prawa bankowego do jej wystawienia, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu o utracie rękojmi lub w gotówce. Zgodnie z przepisem art. 976§1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły. Osoby fizyczne nabywające nieruchomość z majątku wspólnego oraz osoby prawne powinny przedłożyć stosowne pełnomocnictwo do zakupu nieruchomości. Licytant pozostający w związku małżeńskim zobowiązany jest przedłożyć zgodę współmałżonka z urzędowo poświadczonym podpisem. Nieruchomość można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją w dni powszednie w godz. 12.00-14.00 oraz przeglądać w Wydziale Cywilnym Sądu Rejonowego w Kościanie protokół opisu i oszacowania. Akta postępowania egzekucyjnego oraz elaborat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika w dni powszednie w godz. 10.00-15.00. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności. Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 9 września 2000r. o podatku od czynności cywilnoprawnych podatkowi od czynności cywilnoprawnych podlegają orzeczenia sądów jeżeli wywołują one takie same skutki prawne, jak czynności cywilnoprawne w postaci umowy sprzedaży rzeczy ( art. 1 ust. 1 pkt 3 ustawy). Zgodnie z art.4 pkt 1 tej ustawy obowiązek podatkowy ciąży przy umowie sprzedaży - na kupującym. Obowiązek podatkowy powstaje z chwilą uprawomocnienia się orzeczenia sądu, tj. postanowienia sądu o przysądzeniu własności nieruchomości (art. 3 ust. 1 pkt 3). Zastrzega się prawo odwołania licytacji bez podania przyczyn. 

K O M O R N I K S Ą D O W Y

Przemysław Nieradka

Położenie: