OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Jaśle Andrzej Dębski na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 14.06.2024 r. o godz. 09:00 w Sąd Rejonowy w Jaśle 38-200 JASŁO, ul. Armii Krajowej 3 pokój A122 odbędzie się druga licytacja nieruchomości położonej: 38-200 Jasło, Gorajowice, dla której Sąd Rejonowy w Jaśle V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW 31010/1 [NKW: KS1J/00031010/1], działki ew. o nr 26 oraz 44.

Nieruchomość oznaczona działką ew. nr 44 położona jest w miejscowości Gorajowice o pow. 0,5566 ha w kształcie wydłużonego prostokąta ze spadkiem w kierunku zachodnim. Wschodnia granica ogrodzona, dodatkowo północna oraz południowa granica zadrzewiona, sąsiedztwo tworzą tereny rolne oraz rolne zadrzewione. Działka nr ew. 44 bez dostępu do drogi publicznej. Nieruchomość oznaczona działką ew. nr 26 położona jest w miejscowości Gorajowice o pow. 0,8079 ha w kształcie wielokątnym, teren nieogrodzony ze spadkiem w kierunku zachodnim oraz płn-zach. Działka nr ew. 26 z dostępem do drogi publicznej (poprzez dz. ew. nr 28 i dalej dz. ew. nr 29) na podstawie ustanowionej służebności przez działkę ewidencyjną nr 28 do działki ewidencyjnej nr 29 - która posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej.

 

Suma oszacowania wynosi 169 600,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 113 066,67 zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 16 960,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: BNP Paribas Bank Polska Spółka Akcyjna 17 16001462 1800 5236 1000 0004 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

Położenie: