OBWIESZCZENIE

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Tarnowie Andrzej Czosnyka

 zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że

w dniu 19 czerwca 2024 r. o godz. 11:30

w budynku Sądu Rejonowego w Tarnowie przy ul. Dąbrowskiego 27 (sala 34) odbędzie się:

PIERWSZA LICYTACJA

nieruchomości stanowiących własność dłużnika: Grupa Fewaterm Sp. z o.o. Sp.k. z/s w Tarnowie położonych w miejscowości: Brzozówka gm. Lisia Góra opisanych jako:

pozycja 2 obwieszczenia - działki gruntowe nr 461/11 oraz 463/5 i udział wynoszący 1/24 część w działce nr 463/13 - kwota 51.089,29 zł;

pozycja 3 obwieszczenia - działki gruntowe nr 461/13 oraz 463/7 i udział wynoszący 1/24 część w działce nr 463/13 - kwota 42.675,12 zł;

pozycja 4 obwieszczenia - działka gruntowa nr 463/20 i udział wynoszący 1/24 część w działce nr 463/13 - kwota 42.675,12 zł

na rachunek bankowy komornika: nr 42 2490 0005 0000 4530 2360 8447 Alior Bank SA albo złożyć ją w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi lub wpłacić ją w gotówce w kancelarii komornika mieszczącej się w: Tarnowie przy ul. Tuchowska 20. Kwota rękojmi winna znajdować się na wskazanym rachunku najpóźniej na dzień przed licytacją lub zostać wpłacona najpóźniej na dzień przed licytacją w kancelarii komornika, również książeczkę oszczędnościową należy złożyć w kancelarii komornika najpóźniej na dzień przed licytacją. Na poleceniu przelewu należy podać sygn. akt sprawy i numer księgi wieczystej nieruchomość, której dotyczy wpłata rękojmi. W/w nieruchomość można oglądać w dniu 11.06.2024 r. w godz. od 10:00 do 11:00. Natomiast operat szacunkowy lej nieruchomości znajduje się do wglądu w kancelarii komornika mieszczącej się w: Tarnowie przy ul. Tuchowska 20, a akta postępowania egzekucyjnego, w tym protokół opisu i oszacowania nieruchomości wolno będzie przeglądać w Sądzie Rejonowym w Tarnowie I Wydział Cywilny Sekcja Egzekucyjna pokój nr 209 lub w Biurze Obsługi interesantów pokój nr 15 w ciągu dwóch tygodni przed licytacją.

 

Położenie: