O B W I E S Z C Z E N I E

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Krakowa - Śródmiescia w Krakowie Kinga Czech Kancelaria Komornicza nr XI w Krakowie zawiadamia na podstawie art. 10136 kpc, że

w dniu 21 czerwca 2024 r. o godz. 12:00

w tut. Kancelarii komornika pod adresem: ul. Mogilska 1/240 w Krakowie odbędzie się:

D R U G A L I C Y T A C J A

w trybie uproszczonym udziału 1/2 w nieruchomości w postaci niezabudowanej działki nr 26/3 o pow. 449 m2 położonej w Krakowie Śródmieściu, obręb 17, (okolice ul. Grzegórzeckiej i ul. Daszyńskiego), dla której Sąd Rejonowy dla Krakowa - Podgórza w Krakowie Wydział IV Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr KR1P/00468998/5.

Udział 1/2 w w/w nieruchomości przysługuje dłużnikowi: Lanzer Joanna Malwina

Udział 1/2 w nieruchomości oszacowany jest na kwotę: 292 387,00 zł

Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: 1/2 wartości oszacowania tj. kwotę: 146 193,50 zł

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej części sumy oszacowania nieruchomości tj. kwotę 29 238,70 zł - najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg w gotówce lub w postaci książeczki oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi albo na rachunek bankowy komornika:

 69861900060010025750210001 Małopolski Bank Spółdzielczy w Wieliczce Centrala.

Nabywca obowiązany jest zapłacić cenę nabycia natychmiast po udzieleniu mu przybicia. Gdy jednak cena przewyższa pięćset złotych, obowiązek nabywcy ogranicza się do złożenia natychmiast jednej piątej ceny, nie mniej jednak niż pięćset złotych, przy czym resztę ceny, na którą zalicza się złożoną rękojmię, uiszcza się w dniu następnym w godzinach urzędowania kancelarii komorniczej lub na rachunek bankowy komornika do godziny osiemnastej dnia następnego. Jeżeli ten dzień przypada w sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, cenę uiszcza się w następnym dniu po dniu albo dniach wolnych od pracy.

W związku z obowiązującymi przepisami prawa dotyczącymi limitu obrotu gotówką, organ egzekucyjny zastrzega, że przyjmuje środki pieniężne jedynie na rachunek bankowy:

Małopolski Bank Spółdzielczy w Wieliczce Centrala 69861900060010025750210001.

Nieruchomość można oglądać w dniu 14 czerwca 2024 r. o godz. 9:15 w miejscu jej położenia.

Operat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika. W związku ze zmianą ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych z dnia 9 września 2000r (Dz.U. 2010 nr 101, poz. 649), od dnia 1 stycznia 2016r nabywca licytacyjny winien uiścić podatek od czynności cywilnoprawnych.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności. Obwieszczenie zostało wywieszone zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Położenie: