OGŁOSZENIE O LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Kutnie Jolanta Kozielska (tel. 24 3557455) ogłasza, że: dnia 14-06-2024r. o godz. 10:00

w budynku Sądu Rejonowego w Kutnie mającego siedzibę przy ul. Staszica 3 w sali nr VII lub IX, odbędzie się

PIERWSZA LICYTACJA

nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej w gminie Strzelce, w miejscowości Strzelce IHIAR przy ul. Słonecznej 28, dla której Sąd Rejonowy w Kutnie V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW LD1K/00036227/0 stanowiącej:

Działka nr 55 - o pow. 0,0335 ha, posiada przyłącze do sieci: elektrycznej, wodnej, kanalizacyjnej oraz gazu ziemnego, posiada dostęp do drogi utwardzonej kostką betonową oraz drogi nieutwardzonej. Nieruchomość zabudowana budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym w zabudowie zwartej. Budynek wyposażony w instalacje wodno- kanalizacyjną, elektryczną, gazu ziemnego oraz centralnego ogrzewania. Powierzchnia użytkowa budynku wynosi 152,93 m2. Niezabudowany teren działki w części utwardzony, w części przeznaczony na trawnik oraz częściowo prowizorycznie utwardzony. Teren posesji częściowo ogrodzony.

Suma oszacowania wynosi 380 000,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 285 000,00zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 38 000,00zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Rękojmię można uiścić także na konto komornika:

Santander Bank Polska S.A. 74 10901304 0000 0001 1236 5403

Położenie: