OBWIESZCZENIE

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Myślenicach Karolina Szynalik-Żywicka Kancelaria Komornicza nr III w Myślenicach zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że

w dniu 05 czerwca 2024 r. o godz. 14:15 w Sądzie Rejonowym w Myślenicach sala nr 27 odbędzie się

PIERWSZA LICYTACJA

nieruchomości położonej w miejscowości Komorniki, gmina Raciechowice, powiat myślenicki, województwo małopolskie opisanej jako działka nr 35/2 o pow. 5100 m 2 oznaczonej numerem porządkowym Komorniki 79 zabudowanej budynkami mieszkalno-gospodarczymi, a to: budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym o powierzchni 215,17 m2 oraz budynkiem gospodarczo-mieszkalnym o powierzchni 91,98 m2 oraz działka nr 36/2 o pow. 1200 m2 stanowiąca drogę wewnętrzną. Działka ewidencyjna nr 36/2 wąska o kształcie regularnym, mocno wydłużonym, zbliżonym do prostokąta utwardzona, wykorzystywana jako droga dojazdowa, posiada dostęp do drogi publicznej gminnej o nawierzchni asfaltowej - działka nr 55. Najbliższe sąsiedztwo stanowią tereny zabudowane budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi, tereny niezabudowane oraz tereny upraw rolnych. Urządzenia infrastruktury technicznej w bezpośrednim sąsiedztwie. W księdze wieczystej nieruchomości widnieje wpis nieodpłatnego prawa dożywotniego, bezpłatnego użytkowania całej tej nieruchomości oraz służebność przejazdu i przechodu .Nieruchomość stanowi własność dłużnika: Ciężarek Maria i posiada założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Myślenicach V Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z/s w Dobczycach o nr KW KR2Y/00015655/2 .

Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: 3/4 wartości oszacowania tj.:

- działka ewid. nr 35/2 oszacowana jest na kwotę 691 000,00 zł cena wywołania wynosi 518 250,00 zł,

- działka ewid. nr 36/2 oszacowana jest na kwotę 37 000,00 zł cena wywołania wynosi 27 750,00 zł.

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości

najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg na konto komornika ( PKO BP SA O/Myślenice nr 15 1020 2892 0000 5102 0017 7840 ). Nieruchomość można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją w dni powszednie od godz.10-tej do 15-tej, zaś akta sprawy można przeglądać w Sądzie Rejonowym w Myślenicach Wydział I Cywilny. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia na własność na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeśli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych .Użytkowanie służebności i praw użytkownika, jeśli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji nie będą uwzględniane w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzaniu własności. Burmistrz Miasta i Gminy, Wójt Gminy, Urząd Skarbowy miejsca położenia nieruchomości, a także organy Ubezpieczeń Społecznych wzywam, by najpóźniej w terminie licytacji zgłosiły zestawienia podatków i innych danin publicznych należnych po dzień licytacji pod rygorem utraty prawa dochodzenia zaległych świadczeń od nabywcy. Komornik jednocześnie informuje, że w związku ze zmianą ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych z dnia 09.09.2000r./Dz.U. 2000 Nr 86 poz. 959 z późn. zm./od dnia 01.01.2016r nabywca licytacyjny winien uiścić podatek od czynności cywilnoprawnych.

Szczegółowych informacji udziela Komornik pod numerem tel. (12) 272 11 37.

 

Położenie: