O B W I E S Z C Z E N I E

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Lesznie Przemysław Grzegrzółka zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 983 kpc, że w dniu 23.04.2024r. o godz. 9.00 w sali nr 22

Sądu Rejonowego w Lesznie przy ul. Dąbrowskiego 2, odbędzie się:

D R U G A L I C Y T A C J A

nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym położonym w miejscowości Kłoda 128A, gm. Rydzyna posiadającej założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Lesznie nr PO1L/00048649/9

stanowiącej własność dłużnika: 

Nieruchomość gruntowa zabudowana w skład, której wchodzą:

działka oznaczona w ewidencji gruntów nr 612/2 o powierzchni 0,1042 ha;

budynek mieszkalny jednorodzinny o powierzchni użytkowej 150,60 m2;

budynek garażowo - gospodarczy o powierzchni 67,77 m2, powierzchnia wiaty 12,90 m2;

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę 648 000,00 zł.

Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: dwie trzecie wartości oszacowania tj. kwotę 432 000,00 zł.

Przystępujący do licytacji zgodnie z art. 962 § 1 kpc zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości tj. kwotę 64 800,00 zł najpóźniej w dniu roboczym poprzedzającym licytację. Rękojmia powinna być złożona w gotówce lub w postaci książeczki oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi albo przelewem na rachunek bankowy kancelarii komornika Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA Oddział 1 w Lesznie 91 1020 3088 0000 8702 0005 6341. Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły. W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie oraz przeglądać w Sądzie Rejonowym w Lesznie ul. Dąbrowskiego 2, 64-100 Leszno protokół opisu i oszacowania nieruchomości. Protokół opisu i oszacowania nieruchomości będzie również udostępniany w kancelarii Komorniczej. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności. Pełnomocnictwo do udziału w przetargu powinno być stwierdzone dokumentem z podpisem urzędowo poświadczonym. Podpisy na pełnomocnictwach udzielonych przez państwowe jednostki organizacyjne lub jednostki organizacyjne samorządu terytorialnego oraz na pełnomocnictwach udzielonych adwokatom lub radcom prawnym nie wymagają poświadczenia. Licytant, który pozostaje w wspólności ustawowej majątkowej małżeńskiej nabywając nieruchomość do majątku wspólnego winien przedstawić odpis skrócony aktu małżeństwa. 

Położenie: