OBWIESZCZENIE

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Radzyniu Podlaskim z siedzibą w Międzyrzecu Podlaskim Elżbieta Wierzbicka zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu 23-04-2024 o godz. 14.30 w sali nr V Sądu Rejonowego w Radzyniu Podlaskim przy ul. Wyszyńskiego 5 odbędzie się:

PIERWSZA LICYTACJA

nieruchomości w postaci: zabudowanej zespołem budynków usługowo-produkcyjno-biurowych, budynkiem portierni i budynkiem - pomieszczenie techniczne węzła cieplnego, działki nr 1791/1 o pow. 0,2902ha (tereny przemysłowe Ba-D,2902ha), położonej w Międzyrzecu Podlaskim; przy ul. Brzeskiej 16 stanowiącej własność dłużnika: Nurzyński Jan, Nurzyńska Genowefa posiadającej założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Radzyniu Podlaskim nr LU1R/00036372/5.

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę:               3.309.000,00 zł.

- ustalić cenę wywołania na kwotę                       2.481.750,00 zł.

(trzy czwarte ceny oszacowania)

- ustalić wysokość rękojmi na kwotę                           330.900,00 zł.

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg w gotówce lub w postaci książeczki oszczędnościowej banków upoważnionych według prawa bankowego do jej wystawienia, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu. Po rozpoczęciu licytacji wadium nie będzie przyjmowane.

Nieruchomość można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją, elaborat szacunkowy wraz z aktami egzekucyjnymi znajduje się do wglądu na dwa tygodnie przed licytacją w Sądzie Rejonowym w Radzyniu Podlaskim. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Rękojmię należy wpłacić w kasie kancelarii czynnej od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00-17.00 lub na konto kancelarii w BNP Paribas Bank Polska S.A. nr 33 2030 0045 1110 0000 0236 3110 Komornik informuje na podstawie, przepisów ustawy z dnia 9 września 2000r. o podatku od czynności cywilnoprawnych, iż podatkowi od czynności cywilnoprawnych podlegają orzeczenia sądów jeżeli wywołują one takie same skutki prawne jak czynności cywilnoprawne w postaci umowy sprzedaży rzeczy (art.1 ust. 1 pkt 3 ustawy).

Położenie: