O B W I E S Z C Z E N I E

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Tarnowie Daniel Czosnyka Kancelaria Komornicza nr XI w Tarnowie  zawiadamia na  podstawie art. 953 kpc w związku z art. 983 kpc, że w dniu 06.03.2024 r. o godz. 11:30 w budynku Sądu Rejonowego w Tarnowie przy ul. Dąbrowskiego 27  (sala 34) odbędzie się:

D R U G A       L I C Y T A C J A

nieruchomości opisanej jako: działki nr 14, 20, 21, 26 o łącznej powierzchni 1,2695 Ha  -działki gruntowe niezabudowane, w tym działka nr 14 położona częściowo na terenie zabudowy mieszkaniowej niskiej intensywnej oraz częściowo na terenie leśnym i działki nr 20, 21, 26 położone na terenie leśnym, położonej w miejscowości: Tarnów, posiadającej założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Tarnowie nr: TR1T/00084943/0 stanowiącej własność dłużnika: Szymonik Ewelina.

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 688.006,00 zł (słownie: sześćset osiemdziesiąt osiem tysięcy sześć złotych 00/100).

Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: dwie trzecie wartości oszacowania tj. kwotę: 458 670,67 zł (słownie: czterysta pięćdziesiąt osiem tysięcy sześćset siedemdziesiąt złotych 67/100).

Stosownie do art. 962 kpc przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości tj. kwocie 68 800,60 zł na rachunek bankowy komornika: nr 21 1600 1462 1887 9197 2000 0003 BNP Paribas Bank Polska S.A. albo złożyć ją w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi lub wpłacić ją w gotówce w kancelarii komornika mieszczącej się w: Tarnowie przy ul. Tuchowska 20. Kwota rękojmi winna znajdować się na wskazanym rachunku najpóźniej na dzień przed licytacją lub zostać wpłacona najpóźniej na dzień przed licytacją w kancelarii komornika, również książeczkę oszczędnościową należy złożyć w kancelarii komornika najpóźniej na dzień przed licytacją. Na poleceniu przelewu należy podać sygn. akt sprawy i numer księgi wieczystej nieruchomość, której dotyczy wpłata rękojmi. W/w nieruchomość można oglądać w dniu  01.03.2024r. w godz. 10:00 - 11:00. Natomiast operat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w kancelarii komornika mieszczącej się w: Tarnowie przy ul. Tuchowska 20, a akta postępowania egzekucyjnego, w tym protokół opisu i oszacowania nieruchomości wolno będzie przeglądać w Sądzie Rejonowym w Tarnowie I Wydział Cywilny Sekcja Egzekucyjna pokój nr 209 lub w Biurze Obsługi Interesantów pokój nr 15 w ciągu dwóch tygodni przed licytacją. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia na własność na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeśli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeśli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji nie będą uwzględniane w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności. Skargę na czynności komornika w toku licytacji aż do zamknięcia przetargu zgłasza się ustnie sędziemu nadzorującemu, który natychmiast ją rozstrzyga stosownie do at. 986 kpc.

 

Położenie: