OGŁOSZENIE O PIERWSZWJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

KW WR1O/00060524/1 PROWADZONEJ W TRYBIE ART.10131KPC

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Oławie Andrzej Paluszek na podstawie przepisu art. 1013(6) kpc

podaje do publicznej wiadomości, że

dnia 29-02-2024r. o godz. 10:00

w kancelarii mieszczącej się 55-200 Oława ul. Brzeska 31/5 odbędzie się

PIERWSZA LICYTACJA

nieruchomości stanowiącej działkę gruntu nr 26 (AM 5) o pow. 0,9431 ha, uprawianej rolniczo położonej w odległości około 300 m od terenów rozproszonej zabudowy miejskiej, 800 m od zabudowy zlokalizowanej przy ul. Cegielnianej oraz około 2 km od zabudowy wsi Siedlce gmina Oława, dla której Sąd Rejonowy w Oławie Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze WR1O/00060524/1. Zgodnie z obowiązującym Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego przedmiotowa nieruchomość oznaczona jest jako 3R- tereny rolnicze, będącej własnością dłużnika: Stanisława Ciepły i Zbigniew Ciepły. Suma oszacowania wynosi 68 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 51 000,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 6 800,00 zł., którą należy wpłacić na konto komornika: Bank Gospodarki Żywnościowej SA WBT 11 2030 0045 1110 0000 0200 0920 najpóźniej do dnia 28.02.2024r. (art.962§1 kpc). Za termin złożenia rękojmi uważa się moment wpływu środków na konto bankowe komornika. Po zakończeniu licytacji nabywca obowiązany jest zapłacić cenę nabycia natychmiast po udzieleniu przybicia, gdy jednak cena przewyższa pięćset złotych obowiązek nabywcy ogranicza się do złożenia jednej piątej zaoferowanej ceny, przy czym reszta należności powinna być uiszczona do godziny 12:00 następnego dnia roboczego (art.871 kpc). Rękojmię złożoną przez licytanta, któremu udzielono przybicia, zatrzymuje się; pozostałym licytantom rękojmię zwraca się niezwłocznie. Wpłaty w/w kwot należy dokonać na konto komornika. Jeżeli nabywca nie wykonał w terminie warunków licytacji co do zapłaty ceny, traci rękojmię, a skutki przybicia wygasają. Z utraconej rękojmi pokrywa się koszty egzekucji związanej ze sprzedażą, a reszta wchodzi w skład sumy uzyskanej w egzekucji albo jeżeli egzekucja została umorzona jest przelewana na dochód Skarbu Państwa (art. 867(1) kpc).Licytacja odbywa się publicznie. W przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo, osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym oraz licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji. Stawienie się jednego licytanta wystarcza do odbycia przetargu. Pełnomocnictwo do udziału w przetargu powinno być stwierdzone dokumentem z podpisem urzędowo poświadczonym, chyba że chodzi o pełnomocnictwo udzielone adwokatowi lub radcy prawnemu (art. 867(2) kpc).

Położenie: