GKm 115/23, GKm 57/21, GKM 126/22, KM 2076/19

 

O B W I E S Z C Z E N I E

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Krakowa - Krowodrzy Marcin Leśniak Kancelaria Komornicza nr XI w Krakowie zawiadamia na podstawie art. 1013(6) kpc, że w dniu 18 grudnia 2023r. o godz. 09:00 w kancelarii komornika pod adresem: Kraków, ul. Żabiniec 66/LU5 odbędzie się:

 

P I E R W S Z A    L I C Y T A C J A

w trybie uproszczonym

 

nieruchomości:

niezabudowane działki 1662 i 1679 położone w miejscowości Rybna, gm. Czernichów dla których Sąd Rejonowy dla Krakowa - Krowodrzy w Krakowie VII Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Czernichowie prowadzi KW nr KR1K/00024399/7

 

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę 32 137,00 zł

Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi 3/4 wartości oszacowania tj. 24 102,75 zł

 

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości tj. kwotę 3 213,70 zł najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg w gotówce lub w postaci książeczki oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi albo na rachunek bankowy komornika nr 92861900060030032580780001 Małopolski Bank Spółdzielczy w Wieliczce Filia w Krakowie.

Nabywca obowiązany jest zapłacić cenę nabycia natychmiast po udzieleniu mu przybicia. Gdy jednak cena nabycia przewyższa pięćset złotych, obowiązek nabywcy ogranicza się do złożenia natychmiast jednej piątej ceny, nie mniej jednak niż pięćset złotych, przy czym resztę ceny, na którą zalicza się złożoną rękojmię, uiszcza się w dniu następnym w godzinach urzędowania kancelarii komorniczej lub na rachunek bankowy komornika do godziny osiemnastej dnia następnego. Jeżeli ten dzień przypada w sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, cenę uiszcza się w następnym dniu po dniu albo dniach wolnych od pracy.

 

Nieruchomość można oglądać codziennie od dnia wywieszenia niniejszego obwieszczenia, zaś jej operat szacunkowy znajduje się na stronie internetowej: https://komorniklesniak.pl/

Położenie: