OBWIESZCZENIE O LICYTACJI  RUCHOMOŚCI

Podaję do publicznej wiadomości, że w dniu  06-10-2023r.  o godz.12:00

pod adresem: ul. Jankowicka 10, Gaj Wielki 64-530 Kaźmierz

odbędzie się w trybie ustalonym w art. 867 kpc

DRUGA LICYTACJA RUCHOMOŚCI DŁUŻNIKA:

 

 

Lp.

nazwa ruchomości

ilość

wartość szacunkowa PLN

cena wywołania PLN

1

Ładowacz Cyklop, karoseria z licznymi uszkodzeniami

1

 4 000,00 *)

 2 000,00 *)

2

Kocioł C.O. 80 m2, moc 2MW, t057, moc znamionowa 2000 KW, rok budowy 2015

1

93 851,79 *)

46 925,90 *)

3

Biopalnik 2MW t109, typ PWB, nr fabryczny 12 rok produkcji 2016, moc grzewcza 2000 KW przeznaczony jest do spalania groszku z węgla brunatnego, kamiennego

1

165 882,18 *)

82 941,09 *)

4

Ekonomizer 48 m2, 1MW t140, do odzysku ciepła ze spalin

1

65 280,00 *)

32 640,00 *)

5

Cyklon odpylający t342

2

11 519,38 *) szt

  5 759,69 *) szt

6

Komin stalowy t081,wykonany ze stali kwasoodpornej i żaroodpornej

1

19 927,85 *)

  9 963,93 *)

* kwota brutto zawiera podatek VAT. Ruchomości można oglądać w dzień licytacji w miejscu i oznaczonym wyżej 30 min przed licytacją. Cena wywołania wynosi 50% sumy oszacowania. Komornik w oparciu o art.18 ustawy z dnia 11 marca 2004 r o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 54, poz.535) wystawia faktury VAT. Komornik poucza, że przebieg licytacji ruchomości podlega utrwalaniu za pomocą urządzenia rejestrującego obraz i dźwięk /art. 809ind.1 § 1 pkt 4 kpc/.

Komornik informuje, że zgodnie z:

Art. 867 § 1 ind.2 kpc Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przybicia na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie ruchomości od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Art. 867 ind.1. §1 kpc Przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmi nie składa się, jeżeli suma oszacowania jest niższa niż pięć tysięcy złotych. § 2. Rękojmię złożoną przez licytanta, któremu udzielono przybicia, zatrzymuje się; pozostałym licytantom rękojmię zwraca się niezwłocznie. § 3. Jeżeli nabywca nie wykonał w terminie warunków licytacji co do zapłaty ceny, traci rękojmię, a skutki przybicia wygasają. Z utraconej rękojmi pokrywa się koszty egzekucji związanej ze sprzedażą, a reszta wchodzi w skład sumy uzyskanej w egzekucji albo jeżeli egzekucja została umorzona jest przelewana na dochód Skarbu Państwa.

Art. 867 ind.2. § 1. kpc Licytacja odbywa się publicznie. § 2. W przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo, osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym oraz licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji. § 3. Stawienie się jednego licytanta wystarcza do odbycia przetargu. § 4. Pełnomocnictwo do udziału w przetargu powinno być stwierdzone dokumentem z podpisem urzędowo poświadczonym, chyba że chodzi o pełnomocnictwo udzielone adwokatowi lub radcy prawnemu.

Art. 867 ind.3.kpc Postąpienie nie może wynosić mniej niż pięć procent ceny wywołania, a jeżeli wartość szacunkowa ruchomości przekracza sto tysięcy złotych mniej niż jeden procent ceny wywołania, z zaokrągleniem wzwyż do pełnych złotych. Zaofiarowana cena przestaje wiązać, gdy inny licytant zaofiarował cenę wyższą.

Art. 869 §1.kpc Komornik udzieli przybicia osobie ofiarującej najwyższą cenę, jeżeli po trzykrotnym wezwaniu do dalszych postąpień nikt więcej nie zaofiarował. § 2. Z chwilą przybicia dochodzi do skutku sprzedaż ruchomości na rzecz nabywcy. Od tego czasu należą do niego pożytki ruchomości.

Art. 870 §1.kpc Wierzyciel lub dłużnik mogą zaskarżyć udzielenie przybicia w razie naruszenia przepisów o publicznym charakterze licytacji, o najniższej cenie nabycia i o wyłączeniu od udziału w przetargu. Skarga powinna być zgłoszona do protokołu licytacji. Nie ma skargi na udzielenie przybicia ruchomości ulegających szybkiemu zepsuciu. § 2. Na postanowienie sądu przysługuje zażalenie. § 3. Jeżeli w ciągu dwóch tygodni skarga nie zostanie rozstrzygnięta, nabywca może w ciągu dalszego tygodnia zrzec się nabycia ruchomości i odebrać zapłaconą sumę. § 4. Gdy nabywca skorzysta z uprawnienia przewidzianego w paragrafie poprzedzającym albo gdy sąd odmówi przybicia, licytacja będzie uznana za niedoszłą do skutku.

Art. 871 kpc Nabywca jest obowiązany zapłacić cenę nabycia natychmiast po udzieleniu mu przybicia. Gdy jednak cena nabycia przewyższa pięćset złotych, obowiązek nabywcy ogranicza się do złożenia natychmiast jednej piątej ceny, nie mniej jednak niż pięćset złotych, przy czym resztę ceny, na którą zalicza się złożoną rękojmię, uiszcza się w dniu następnym w godzinach urzędowania kancelarii komorniczej lub na rachunek bankowy komornika do godziny osiemnastej dnia następnego. Jeżeli ten dzień przypada w sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, cenę uiszcza się w następnym dniu po dniu albo dniach wolnych od pracy.

Art. 872 §1.kpc Nabywca, który w przepisanym terminie nie uiści ceny w całości lub części, traci prawa wynikające z przybicia. § 2. Jeżeli nabywca nie uiści w terminie sumy przypadającej do zapłaty natychmiast przy udzieleniu przybicia, komornik wznowi niezwłocznie przetarg tych samych ruchomości, rozpoczynając od ceny wywołania, przy czym opieszały nabywca nie może nadal uczestniczyć w licytacji. W razie niezapłacenia w terminie reszty ceny płatnej dnia następnego po licytacji, będzie wyznaczona ponowna licytacja na warunkach pierwszej. § 3. Od nabywcy zwolnionego z obowiązku wpłacenia rękojmi, który nie dopełnił obowiązku zapłaty ceny lub jej części w przepisanym terminie, komornik ściąga sumę odpowiadającą jednej dziesiątej sumy oszacowania. Na sumę ściąganą przez komornika zalicza się kwoty wpłacone przez nabywcę. § 4. Z sumy ściągniętej od nabywcy pokrywa się koszty związane z licytacją. Nadwyżkę należy wpłacić do kasy sądowej na rzecz Skarbu Państwa.

Art. 874 kpc Nabywca po uprawomocnieniu się przybicia i zapłaceniu całej ceny staje się właścicielem nabytych ruchomości. Gdy sąd odmówi przybicia, wypłacona cena nabycia ulega zwrotowi.

Art. 879 kpc Kto nabywa rzecz na podstawie przepisów niniejszego rozdziału, staje się jej właścicielem bez żadnych obciążeń i powinien ją natychmiast odebrać. Nabywcy nie przysługują roszczenia z tytułu rękojmi za wady rzeczy; przeciwko nabywcy nie można podnosić zarzutów co do ważności nabycia

 UWAGA: Licytacja może się nie odbyć bez podania przyczyny.

Szczegółowych informacji udziela Komornik pod numerem tel. 795 673 807.

Położenie: