OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI nr KW WR1K/00127980/9

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu Michał Kaczan na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu

30.10.2023r. o godz.10:00

w budynku Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu mającego siedzibę przy ul. Świebodzka 5 w sali nr 203, odbędzie się

PIERWSZA LICYTACJA

nieruchomości należącej do dłużnika Gminna Spółdzielnia "Samopomoc Chłopska" w Trzebiatowie (przeciwko dłużnikowi: Józef Matkowski - art.532 k.c.) położonej: 51-180 Wrocław, ul. Meliorancka, w granicach działki ewidencyjnej nr 6 (AR-19), dla której Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Krzyków IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW WR1K/00127980/9. Nieruchomość gruntowa o powierzchni 8,5428 ha. Teren płaski, nieogrodzony, bez istotnych deniwelacji terenu. Grunt nie posiada przyłączy do sieci uzbrojenia technicznego. Istnieje możliwość przyłączenia do sieci elektroenergetycznej, kanalizacyjnej, wodociągowej i teletechnicznej biegnących na północ wzdłuż AOW. Dojazd do nieruchomości możliwy: od wschodu ulicą Meliorancką (szer. 7,5 m), od północy drogą gruntową będąca własnością Gminy Wrocław dz. ewid. nr 5/2 (szer. 6,5 m) aktualnie niezdatną do użytku, stanowiącą odnogę ulicy Melioranckiej, oraz od zachodu dz. ewid. nr 27 (szer. 8,5 m), stanowiącą odnogę ulicy Ostowej o nawierzchni gruntowej. Teren oznaczony symbolem AG (przeznaczony pod zabudowę przemysłową). Suma oszacowania wynosi 7 400 000,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 5 550 000,00zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 740 000,00zł. w gotówce lub przelewem na konto komornika nr: 17 1050 1575 1000 0092 3012 9596 ING Bank Śląski S.A O. we Wrocławiu, albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule. Nieruchomość przed licytacją można oglądać dnia 18/10/2023. od godz.10:00 do godz.10:15. Odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego wolno przeglądać w kancelarii komornika ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności. Sprzedaży licytowanej nieruchomości będzie stanowiła transakcję niepodlegającą opodatkowaniu podatkiem VAT.

Szczegółowych informacji udziela Komornik pod numerem tel. (71) 391 21 01

Położenie: