OGŁOSZENIE O LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Świeciu Małgorzata Rut-Nowak (tel. 052 3311286) ogłasza, że dnia

 

28 września 2023 r. o godz. 13:00

 

w budynku Sądu Rejonowego w Świeciu mającego siedzibę przy ul. Sądowa 12 w sali nr 25, odbędzie się

 

pierwsza licytacja

 

nieruchomości położonej: 86-120 Luszkówko 28, dla której Sąd Rejonowy w Świeciu V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr KW 2060 [NKW: BY1S/00002060/5].

Opis nieruchomości: Zabudowana nieruchomość rolna, oznaczona w ewidencji gruntów jako działka nr 54/4 o pow. 0,4669 ha położona w m. Luszkówko 28, gm. Pruszcz, powiat świecki. Na nieruchomości usytuowane są: - murowany budynek mieszkalny, bez podpiwniczenia o powierzchni zabudowy Pz = 136 m2 z 1959 r. (wg. kartoteki budynków) w słabym stanie techniczno - użytkowym; - murowany budynek gospodarczy o powierzchni zabudowy Pz = 27 m2 z 1975 r. (wg. kartoteki budynków), który jest w złym stanie techniczno - użytkowym. Nieruchomość posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej o randze drogi gminnej nr 031112C (działka drogowa nr 107). W KW ujawniono działki nr 19/4 i 54/4 o powierzchni 0,4669 ha. Tymczasem na dzień opisu i oszacowania nieruchomości, zgodnie z informacją z rejestru gruntów, nieruchomość oznaczona jest numerem ewidencyjnym działki 54/4 o powierzchni 0,4669 ha. Ustanowiona na nieruchomości służebność wygasła na skutek śmierci uprawnionych.

 

Suma oszacowania wynosi 104 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 78 000,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, tj. 10 400,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: PKO BP SA Świecie 94 10205040 0000 6702 0025 6149

 

Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

Położenie: