OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI

SPÓŁDZIELCZEGO WŁASNOŚCIOWEGO PRAWA DO LOKALU MIESZKALNEGO

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu Michał Kaczan na

podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu

09-10-2023r. o godz.10:00

w budynku Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu mającego siedzibę przy ul. Świebodzka 5 w sali nr 205, odbędzie się

PIERWSZA LICYTACJA

spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego należącego do dłużnika: Agnieszka Pietrzyk, położonego: 54-206 Wrocław, ul. Legnicka 94/5, wpisanego w rejestrze lokali własnościowych: Spółdzielnia Mieszkaniowa GĄDÓW (Adres spółdzielni: 54-207 Wrocław, ul. Na Ostatnim Groszu 24). Suma oszacowania wynosi 374 000,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 280 500,00zł. Lokal mieszkalny nr 5 składa się z trzech pokoi, kuchni, łazienki i przedpokoju o powierzchni użytkowej 47,20 m2 (powierzchnia z pomiaru własnego). Lokal położony jest na trzeciej kondygnacji tj. drugim piętrze. Do lokalu przylega loggia, która została przyłączona technicznie do lokalu (nie wchodzi do powierzchni użytkowej lokalu). Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 37 400,00zł. na konto komornika: 17 1050 1575 1000 0092 3012 9596 ING Bank Śląski S.A. lub w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule. Nieruchomość przed licytacją wolno oglądać dnia 26/09/2023r. od godz.10:00 do godz.10:15, oraz w ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją po uzgodnieniu z komornikiem. Odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego wolno przeglądać w kancelarii komornika ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Szczegółowych informacji udziela Komornik pod numerem tel. (71) 391 21 01

Położenie: