OGŁOSZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

 KW: WR1O/00049555/4

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Oławie Andrzej Paluszek (tel. 71-313 00 99, fax 71-723 46 71) ogłasza, że: dnia 30-03-2023r. o godz. 10:45 w budynku Sądu Rejonowego w Oławie mającego siedzibę przy ul. 11 Listopada 12 w sali nr 11, odbędzie się pierwsza licytacja należących do: Adam Rogalski i Aleksandra Rogalska

-   udziału 1/2 niewydzielonej części nieruchomości stanowiącej działkę nr 363/6 o pow. 0,0352 ha zabudowaną budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym w zabudowie szeregowej (segment środkowy), parterowy z poddaszem użytkowym, niepodpiwniczony z dachem dwuspadowym i garażem w bryle. położonej przy ul. Zielonej 13 w Dobrzykowicach, dla której Sąd Rejonowy IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW WR1O/00049555/4, należącej do dłużnika: Adam Rogalski,

-   udziału 1/2 niewydzielonej części nieruchomości stanowiącej działkę nr 363/6 o pow. 0,0352 ha zabudowaną budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym w zabudowie szeregowej (segment środkowy), parterowy z poddaszem użytkowym, niepodpiwniczony z dachem dwuspadowym i garażem w bryle, położonej przy ul. Zielonej 13 w Dobrzykowice, dla której Sąd Rejonowy IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW WR1O/00049555/4, należącej do dłużnika . Aleksandra Rogalska.

Nieruchomość posiada podłączenie do sieci energetycznej, wodociągowej, kanalizacyjnej i gazowej. Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania nieruchomość oznaczona jest jako 7MN - teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. Decyzją Starosty Powiatu Wrocławskiego został zatwierdzony projekt budowlany i udzielone zostało pozwolenie na budowę budynku.

Suma oszacowania udziału 1/2 niewydzielonej części nieruchomości dla której Sąd Rejonowy w Oławie Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW WR1O/00049555/4 należącego do dłużnika Adam Rogalski wynosi 337 300,00 zł. zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 252 975,00 zł.

Suma oszacowania udziału 1/2 niewydzielonej części nieruchomości dla której Sąd Rejonowy w Oławie Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW WR1O/000495SS/4 należącego do dłużnika Aleksandra Rogalska wynosi 337 300,00 zł. zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 252 975,00 zł.

Licytant przystępujący do przetargu jednego udziału 1/2   niewydzielonej części nieruchomości powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 33 730,00 zł. Rękojmia powinna być złożona na konto komornika: Bank Gospodarki Żywnościowej 11 2030 0045 1110 0000 0200 0920 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg tj. 29.03.2023r.

Licytant przystępujący do przetargu udziałów należących do Aleksandra Rogalska i Adam Rogalski zobowiązany jest złożyć rękojmie w wysokości: 67 460,00 zł.

Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule. W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją w dni powszednie od godz. 09:00 do godz. 14:00 można przeglądać w kancelarii komornika odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Położenie: