OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Kamiennej Górze Bogusława Hubar na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu

 

09 lutego 2023 r. o godz. 09:30

 

w budynku Sądu Rejonowego w Kamiennej Górze mającego siedzibę przy Aleja Wojska Polskiego 36 w sali nr 37 odbędzie się

pierwsza licytacja

 

nieruchomości obejmującej prawo własności spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego nr 101 położonego: 58-400 Kamienna Góra, Cicha 11, wpisanego w rejestrze lokali własnościowych: Spółdzielni Mieszkaniowej "Szarotka" (Adres spółdzielni: 58-400 Kamienna Góra, M.C. Skłodowskiej 12). Lokal nie ma założonej indywidualnej księgi wieczystej. Powierzchnia użytkowa lokalu -37 m2.

 

Suma oszacowania wynosi 144 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi   108 000,00 zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 14 400,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:

Bank Spółdzielczy w Kamiennej Górze Centrala 66 8395 0001 0010 3899 2004 0001 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

 

Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie w godz. od 08:00 do godz. 15:00 po uprzednim uzgodnieniu z komornikiem. Operat szacunkowy biegłego sądowego można przeglądać w kancelarii komornika od poniedziałku do piątku w godzinach od 08.00 do 14.00.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Położenie: