OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

KW WR1K/00315487/8

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu Michał Kaczan na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu

03-03-2023r. o godz.10:00

w budynku Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu mającego siedzibę przy ul. Świebodzka 5 w sali nr 103, odbędzie się

PIERWSZA LICYTACJA

nieruchomości w postępowaniach egzekucyjnych dłużnika: Jarosław Zdeb, położonej: 54-135 Wrocław, ul. Murarska 15/6, dla której Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Krzyków IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW WR1K/00315487/8. Suma oszacowania wynosi 354 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 265 500,00 zł. Z własnością lokalu łączy się udział w wysokości 1502/10.000 w nieruchomości wspólnej WR1K/00073767/6. Lokal mieszkalny nr 6 o powierzchni użytkowej 47,62m2, składa się z dwóch pokoi, kuchni, łazienki z w.c. oraz przedpokoju o rozmieszczeniu rozkładowym. Mieszkanie dwustronne. Wysokość pomieszczeń standardowa (ok. 2,5 m). Mieszkanie na 1 piętrze budynku. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 35 400,00 zł., na konto komornika 17 1050 1575 1000 0092 3012 9596 ING Bank Śląski SA lub w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule. Nieruchomość przed licytacją wolno oglądać dnia 15/02/2023r. od godz.10:00 do godz.10:15, oraz w ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją po uzgodnieniu z komornikiem. Odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego wolno przeglądać w kancelarii komornika ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Szczegółowych informacji udziela Komornik pod numerem tel. (71) 391 21 01

Położenie: