O B W I E S Z C Z E N I E

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Oleśnicy Kancelaria Komornicza nr I  w Oleśnicy Tomasz Chynek zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu 10-02-2023 o godz. 08:30 w sali nr 18 Sądu Rejonowego w Oleśnicy odbędzie się:

P I E R W S Z A    L I C Y T A C J A

 

nieruchomości oznaczonej jako: nieruchomość gruntowa, działki nr 30/1, 225, 243, 224/1, 224/2  o łącznej pow. 4,7779 ha położonej w miejscowości Łozina gm. Długołęka stanowiąca własność dłużnika,  posiadająca założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Oleśnicy numer KW WR1E/00033129/4.

 

Opis nieruchomości:

nieruchomość gruntowa niezabudowana o pow. 4,7779ha,  położona w 3 miejscach w zach. części obrębu Łozina, głównie 500m na południe od drogi do wsi Tokary, około 1,3 km od centrum wsi Łozina i  800 m od zabudowań wsi Tokary. 5 działek, 2 działki położone pojedynczo (działki 30/1, 243),  pozostałe w grupie (224/1; 224/2 i 225). Najdalsze działki dzieli odległość 0,7 km. W sąsiedztwie tereny rolne, a w bliskiej okolicy zabudowa zagrodowa oraz droga ekspresowa. Dojazd do nieruchomości na odcinku do 750m drogą gruntową. W dziale I księgi wieczystej wpisane są budynki,  w toku oględzin nie stwierdzono budynków,  potwierdza to ewidencja gruntów i budynków prowadzona przez Starostę powiatu Wrocławskiego.

Działka 30/1 - pow. 1,1522ha , 150 m na północ od drogi powiatowej do wsi Tokary, kształt trapezu o wymiarach: szer.150 m x głęb. 50-105 m ma bezpośredni dostęp do gruntowej drogi gminnej - od strony zachodniej. Brak jest mediów, teren płaski,  grunty klas RIVb i RV, z przewagą  RIVb., gleby bielicowe i pseudobielicowe; kompleks żytni dobry.  Działki 224/1 - pow. 0,4220ha i 224/2 - pow. 0,6545ha - położone 550m na połud. od drogi powiatowej do wsi Tokary, działki sąsiadują ze sobą i łącznie posiadają kształt zbliżony do prostokąta o szer. 70m i dług.160m, na kierunku północ-południe. Działka 224/2 posiada bezpośredni dostęp do gruntowej drogi gminnej (od strony północnej), działka 224/1 posiada dostęp pośredni (przez działkę 224/2). Działki nie są uzbrojone,  grunty klasy ŁIV i Lz z przewagą gruntów klasy ŁIV, gleby czarne zdegradowane, kompleks lasy, Teren  niezabudowany, nieogrodzony i nieutwardzony, w dniu oględzin porośnięte drzewostanem - buki i olsze o średniej pierśnicy 22 cm, wysokości 15m, w wieku około 20 lat. Działka 225 - pow. 1,4967ha, położona 700m na południe od drogi powiatowej do wsi Tokary,  kształt zbliżony do prostokąta o szer. 70m i dług. 215m, na kierunku północ-południe i bezpośredni dostęp do gruntowej drogi od strony południowej. Działka nieuzbrojona,  grunty klasy RIVa, RIVb, RV, RVI z przewagą gruntów klasy RIVa, gleby czarne zdegradowane, gleby bielicowe i pseudobielicowe, gleby brunatne wyługowane i brunatne kwaśne; kompleksy zbożowo-pastewny mocny, żytni dobry i żytni bardzo słaby. Teren niezabudowany, nieogrodzony i nieutwardzony, użytkowany rolniczo. Nad połud.-wsch. rogiem działki przebiega napowietrzna linia wysokiego napięcia. Działka 243 - pow. 1,0525ha, położona 500m na południe od drogi powiatowej do wsi Tokary,  kształt zbliżony do trapezu o szer. 100-106m x głębokość 102m, bezpośredni dostęp do gruntowej drogi gminnej - od strony wschodniej. Brak mediów, teren płaski , grunty klasy RIVa, gleby czarne zdegradowane, kompleks pszenny dobry. Działki położone są w obszarze oznaczonym w mpzp jako: RP1 - tereny gruntów rolnych. Obecnie prowadzone są prace nad zmianą mpzp,w studium działka 30/1 objęta symbolem: R - tereny rolne z wykluczeniem realizacji zabudowy,  działki 224/1, 224/2, 225 i 243 symbolem: AG1 - tereny funkcji aktywności gospodarczej z wykluczeniem inwestycji uciążliwych

 

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 1.363.000,00 zł.

Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi 3/4 wartości oszacowania tj. kwotę: 1.022.250,00 zł.

 

Przystępujący do licytacji obowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości

 (tj. 136.300,00 zł)

Rękojmia powinna być złożona najpóźniej w dniu poprzedzającym na konto komornika w Bank Spółdzielczy

w Oleśnicy: 32 9584 0008 2001 0013 1430 0001 z podaniem syg. GKM 39/21

Po w/w terminie wadium nie będzie przyjmowane.

 

Oględziny dwa tygodnie przed licytacją, operat szacunkowy do wglądu w kancelarii komornika po uzgodnieniu telefonicznym.

 

Szczegółowych informacji udziela Komornik od poniedziałku do czwartku pod numerem tel. (071) 721 84 40  poniedziałek-czwartek

Położenie: