O B W I E S Z C Z E N I E

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Krakowa-Podgórza w Krakowie Wojciech Wieloch Kancelaria

Komornicza nr XIX w Krakowie zawiadamia na podstawie art. 953 k.p.c. w związku z art. 955 k.p.c., że w dniu 13-02-2023

roku o godzinie 11:00 w sali D-48

P I E R W S Z A L I C Y T A C J A

nieruchomości dłużnika w postaci nieruchomości lokalowej nr 76, położonej w Krakowie – Podgórzu przy ul. Teligi 16.

Lokal mieszkalny o powierzchni 57,04m2, położony na trzeciej kondygnacji (II piętro) budynku wielorodzinnego. Dla przedmiotowej nieruchomości lokalowej Sąd Rejonowy dla Krakowa - Podgórza, Wydział Ksiąg Wieczystych w Krakowie prowadzi księgą wieczystą pod numerem KR1P/00102941/8.

Nieruchomość oszacowana została na kwotę: 434.649,00 zł , zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 325.986,75 zł Zgodnie z wydaną interpretacją podatkową powyższa sprzedaż licytacyjna podlega zwolnieniu od podatku od towarów i usług. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmie w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania to jest 43.464,90 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację. Rękojmie można uiścić także na konto komornika 63 8619 0006 0010 0257 4936 0001 prowadzone przez Małopolski Bank Spółdzielczy w Wieliczce. W przypadku dokonania przelewu z tytułu wadium uznanie na rachunku bankowym komornika musi nastąpić najpóźniej dzień przed licytacją. Oględziny nieruchomości przed licytacją odbędą się 2 luty 2023 r. o godzinie 17:00 - 17:30. W siedzibie kancelarii komornika można przeglądać elaborat szacunkowy tej nieruchomości. W okresie 7 dni przed licytacją akta sprawy można przeglądać w budynku Sądu Rejonowego w dla Krakowa-Podgórza w Krakowie Wydział XII Cywilny.

Położenie: