Km 897/22, Km 1540/22, Km 1543/22, Km 1759/22

O B W I E S Z C Z E N I E

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Krakowa Krowodrzy Marcin Leśniak Kancelaria Komornicza nr XI w Krakowie zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu

 

19 grudnia 2022 r. o godz. 09:35

 

w sali nr D-133 Sądu Rejonowego dla Krakowa- Krowodrzy odbędzie się:

 

PIERWSZA LICYTACJA

nieruchomości:

lokal mieszkalny stanowiący odrębną nieruchomość położony w Krakowie przy ulicy Makowskiego 20/84 o łącznej powierzchni użytkowej 36,23 m2 dla którego Sąd Rejonowy dla Krakowa- Podgórza IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi Księgę Wieczystą o nr KW KR1P/00239032/2.

 

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę 331 395,00 zł.

Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: 3/4 sumy oszacowania tj. kwotę 248 546,25 zł.

 

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości tj. kwotę 33 139,50 zł najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg w gotówce lub w postaci książeczki oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi albo na rachunek bankowy komornika nr 92861900060030032580780001 Małopolski Bank Spółdzielczy w Wieliczce Filia w Krakowie.

 

Nieruchomość można oglądać w dniu 05.12.2022 r. godz. 09:00 w miejscu jej położenia.

Operat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika.

Położenie: