OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Śródmieścia we Wrocławiu Michał Kampa na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu

31-03-2023r. o godz.10:30

w budynku Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Śródmieścia we Wrocławiu mającego siedzibę przy ul. Podwale 30 w sali nr 57, odbędzie się

PIERWSZA LICYTACJA

nieruchomości położonej: 50-013 Wrocław, ul. Czysta 2/4J, dla której Sąd Rejonowy dla Wrocławia Krzyków IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW WR1K/00222315/3 Opis nieruchomości: Przedmiotowy lokal mieszkalny usytuowany jest na trzecim piętrze w siedmiokondygnacyjnym, całkowicie podpiwniczonym budynku wykonanym w technologii tradycyjnej. Wejście do klatki schodowej znajduje się we frontowej ścianie budynku. Nieruchomość wyposażona jest w sieci infrastruktury technicznej : gazową, wodno-kanalizacyjną, elektryczną i ciepłowniczą. Lokal nr 4J według stanu ujawnionego w księdze wieczystej posiada powierzchnię użytkową 53,89 m² , natomiast według pomiaru sporządzonego przez Biegłego Sądowego powierzchnia rzeczywista lokalu wynosi 52,97 m2. Rozbieżność pomiędzy wielkością powierzchni użytkowej lokalu ustaloną na podstawie pomiarów z natury, a informacją w tym zakresie ujawnioną w treści KW wynosi-0,92m² i może ona być spowodowana błędami pomiarowymi i krzywizną ścienną. W jego skład wchodzą dwa pokoje, aneks kuchenny, łazienka, przedpokój i wiatrołap Powierzchnia pomieszczeń wynosi: a) pokój z aneksem kuchennym 27,27 m2 b) pokój 13,08 m2 c) łazienka 5,08 m2 d) przedpokój 7,54 m2. Do nieruchomości przynależy udział 64/10 000 w nieruchomości wspólnej, którą stanowi grunt oraz części budynku i urządzenia, które nie służą wyłączenie do użytku właścicieli lokali.

Suma oszacowania wynosi 533 000,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 399 750,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 53 300,00zł.

Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: ING Bank Śląski SA O. we Wrocławiu 30 10501575 1000 0092 5031 5935 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule. Nieruchomość można będzie oglądać w dniu 15-03-2023 r. od godz.10:00 do godz.11:00, po wcześniejszym potwierdzeniu terminu z komornikiem. Operat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w kancelarii komornika. Akta postępowania egzekucyjnego na 7 dni przed licytacją zostaną przesłane do Sądu Rejonowego dla w Wrocławia - Śródmieścia we Wrocławiu do VIII Wydziału Cywilnego do sprawy VIII Co 241/23. W kancelarii komornika pozostanie do 2 wglądu odpis operatu. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności. Nabywca licytacyjny zobowiązany jest do odprowadzenia 2% PCC.

Położenie: