OBWIESZCZENIE

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Tarnowie Andrzej Czosnyka zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z alt. 955 kpc, że w dniu 04 października 2022 r. o godz. 09:30 w budynku du Rejonowego w Tarnowie przy ul. Dąbrowskiego 27 (sala 8) odbędzie się:

PIERWSZA LICYTACJA

spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu opisanego jako: lokal mieszkalny nr 102 o pow. ytkowej 60,10 m2, składający się z 3 pokoi, kuchni, przedpokoju, łazienki, oddzielnego w.c. znajdującego się na 6 piętrze, położonego w miejscowości: Tarnów, przy ul. Westerplatte 12, posiadającego założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Tarnowie nr: TR1T/00123972/8. Spółdzielcze własnciowe prawo do lokalu oszacowane jest na kwotę: 194 891,00 zł (słownie: sto dziewięćdziesiąt cztery tysiące osiemset dziewięćdziesiąt jeden złotych). Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: trzy czwarte wartości oszacowania tj. kwotę: 146 168,25 zł (słownie: sto czterdzieści sześć tysięcy sto sześćdziesiąt osiem złotych 25/1 00). Stosownie do art. 962 kpc przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu tj. kwocie 19 489, 10 zł na rachunek bankowy komornika: nr 42 2490 0005 0000 4530 2360 8447 Alior Bank SA albo złożyć ją w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wyaty całego wadu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi lub wacić ją w gotówce w kancelarii komornika mieszczącej się w: Tarnowie przy ul. Tuchowska 20. Kwota rękojmi winna znajdować się na wskazanym rachunku najpóźniej na dzień przed licytacją lub zostać wpłacona najpóźniej na dzień przed licytacją w kancelarii komornika, również książeczkę oszczędnościową należy złożyć w kancelarii komornika najpóźniej na dzień przed licytacją. Na poleceniu przelewu należy podać sygn. akt sprawy i numer księgi wieczystej nieruchomość, krej dotyczy wpłata rękojmi.

W/w nieruchomość można oglądać w dniu 27.09.2022 r. w godz. od 10:00 do 11:00. Natomiast operat szacunkowy spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu znajduje się do wglądu w kancelarii komornika mieszczącej się w: Tarnowie przy ul. Tuchowska 20, a akta postępowania egzekucyjnego, w tym protokół opisu i oszacowania spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu wolno będzie przeglądać w Sądzie Rejonowym w Tarnowie I Wydział Cywilny Sekcja Egzekucyjna pokój nr 209 lub w Biurze Obugi Interesantów pokój nr 15 w ciągu dwóch tygodni przed licytacją.

Położenie: