OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI nr KW ZG1S/00024236/6

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Świebodzinie Artur Łukomski ogłasza, że dnia

 

6 października 2022 r. o godz. 11:40

 

w budynku Sądu Rejonowego w Świebodzinie mającego siedzibę ŚWIEBODZIN, Park Chopina 3 w sali nr 6, odbędzie się

druga licytacja

 

nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w miejscowości Niekarzyn, w gminie Skąpe na działce oznaczonej ewidencyjnie nr 41/3 o powierzchni 5321 m2. Działka umiejscowiona jest przy drodze powiatowej prowadzącej w kierunku wsi Darnawa. Od strony zachodniej nieruchomość graniczy z budynkiem mieszkalnym wielorodzinnym (blokiem mieszkalnym) i parkingiem; od strony północnej z kompleksem budynków garażowo-gospodarczych w zabudowie szeregowej, od strony wschodniej i południowej z budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi. Teren działki użytkowany jako miejsca postojowe dla samochodów osobowych, ścieżki piesze. Przez działkę przebiega kablowa linia elektroenergetyczna, sieć wodociągowa, lokalna sieć kanalizacyjna. Dojazd do nieruchomości z drogi powiatowej o nawierzchni brukowej. Klasa gruntu dla działki nr 41/3 - tereny rekreacyjno-wypoczynkowe Bz - 0,5321 ha. Dla przedmiotowej nieruchomości brak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Według studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Skąpe działka znajduje się częściowo w strefie osadnictwa wiejskiego oraz częściowo w strefie terenów leśnych i zadrzewionych. Nieruchomość nie jest objęta obowiązującą decyzją o warunkach zabudowy ani też o lokalizacji inwestycji celu publicznego, natomiast zgodnie z lokalnym programem rewitalizacji gminy Skąpe do roku 2023, nieruchomość znajduje się w obszarze rewitalizacji. Właścicielem nieruchomości jest Skarb Państwa - Starosta Świebodziński jako organ reprezentujący Skarb Państwa. Dla przedmiotowej nieruchomości Sąd Rejonowy w Świebodzinie Wydział V Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o nr KW ZG1S/00024236/6.

 

Suma oszacowania wynosi 72 700,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 48 466,67 zł. Licytant przystępujący do przetargu zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, tj. 7 270,00 zł w gotówce lub na konto komornika: BNP Paribas Bank Polska Spółka Akcyjna Centrum Rozliczeniowe Nr 1 w Krakowie 04 1600 1462 1860 2410 4000 0003 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg (winny być zaksięgowane na rachunku bankowym).

 

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

 

Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem 606-701-585 lub 666-369-822. W dniu 19.09.2022 r. wolno oglądać nieruchomość od godziny 10:10 do godziny 10:30. Ponadto operat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu również w kancelarii komornika.

Położenie: