GKM 188/21

O B W I E S Z C Z E N I E

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Krakowa Krowodrzy Marcin Leśniak Kancelaria Komornicza nr XI w Krakowie zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu 25.10.2022r. o godz. 14:30 w sali nr D-133 Sądu Rejonowego dla Krakowa - Krowodrzy w Krakowie

odbędzie się:

P I E R W S Z A L I C Y T A C J A

nieruchomości w postaci:

- nieruchomości gruntowej stanowiącej działkę ewidencyjną nr 903/2 o pow. 400 m2 zabudowanej budynkiem mieszkalnym położonej przy ul. Długiej 40 w Woli Filipowskiej, dla której Sąd Rejonowy dla Krakowa - Krowodrzy w Krakowie Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Krzeszowicach prowadzi księgę wieczystą nr KR2K/00028076/2; - nieruchomości gruntowej stanowiącej działkę ewidencyjną nr 903/4 o pow. 2700 m2 zabudowanej budynkiem mieszkalnym oraz gospodarczym położonej przy ul. Długiej 42 w Woli Filipowskiej dla której Sąd Rejonowy dla Krakowa - Krowodrzy w Krakowie Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Krzeszowicach prowadzi księgę wieczystą nr KR2K/00028509/7. Działki stanowią całość gospodarczą i będą licytowane łącznie. Nieruchomość oznaczona KW nr KR2K/00028076/2 oszacowana została na kwotę 74.860,00 zł. Nieruchomość oznaczona KW nr KR2K/00028509/7 oszacowana została na kwotę 192.425,00 zł. Łączna suma oszacowania ww. nieruchomości wynosi: 267.285,00 zł. Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: trzy czwarte sumy oszacowania tj. kwotę 200.463,75 zł. Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości tj. kwotę 26.728,50 zł. najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg w gotówce lub w postaci książeczki oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi albo na rachunek bankowy komornika nr 92861900060030032580780001 Małopolski Bank Spółdzielczy w Wieliczce Filia w Krakowie.

Nieruchomość można oglądać w dniu 10.10.2022r. godz. 11:00 w miejscu jej położenia

Operat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika..

 

Położenie: