GKM 28/22, GKM 139/21, GKM 76/22

O B W I E S Z C Z E N I E

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Krakowa Krowodrzy Marcin Leśniak Kancelaria Komornicza nr XI w Krakowie zawiadamia na podstawie art. 1013(6) kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu

05.10.2022r. o godz. 10:30

w tut. kancelarii pod adresem: ul. Żabiniec 66/LU5 w Krakowie odbędzie się:

P I E R W S Z A L I C Y T A C J A

w trybie uproszczonym

 nieruchomości w postaci: nieruchomości gruntowej niezabudowanej stanowiącej działkę nr 192/3 położonej w Zielonkach przy ul. Na Łąki dla której Sąd Rejonowy dla Krakowa-Podgórza IV wydział ksiąg wieczystych prowadzi księgę o nr KW KR1P/00353528/1. Nieruchomość oszacowana jest na kwotę 21 996,00 zł. Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: 3/4 sumy oszacowania tj. kwotę 16 497,00 zł. Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości tj. kwotę 2 199,60 zł. najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg w gotówce lub w postaci książeczki oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi albo na rachunek bankowy komornika nr 92861900060030032580780001 Małopolski Bank Spółdzielczy w Wieliczce Filia w Krakowie. Nabywca obowiązany jest zapłacić cenę nabycia natychmiast po udzieleniu mu przybicia. Gdy jednak cena przewyższa pięćset złotych, obowiązek nabywcy ogranicza się do złożenia natychmiast jednej piątej ceny, nie mniej jednak niż pięćset złotych, przy czym resztę ceny, na którą zalicza się złożoną rękojmię, uiszcza się w dniu następnym w godzinach urzędowania kancelarii komorniczej lub na rachunek bankowy komornika do godziny osiemnastej dnia następnego. Jeżeli ten dzień przypada w sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, cenę uiszcza się w następnym dniu po dniu albo dniach wolnych od pracy. Nieruchomość można oglądać codziennie od dnia wywieszenia niniejszego obwieszczenia, zaś jej operat szacunkowy znajduje się do wglądu w biurze komornika.

Położenie: