Km 1594/21

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI LOKALU MIESZKALNEGO
W CELU DZIAŁU SPADKU WRAZ ZE ZNIESIENIEM WSPÓŁWŁASNOŚCI

 


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu Kamila Jaworek, Kancelaria Komornicza nr X we Wrocławiu na podstawie art. 953 w zw. z art. 1066 oraz 688 Kodeksu postępowania cywilnego podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 03-10-2022 o godz. 10:30 w budynku Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu mającego siedzibę przy ul. Świebodzkiej 5, 50-040 Wrocław w sali nr 212, odbędzie się pierwsza licytacja: lokalu mieszkalnego nr 6 stanowiącego odrębną nieruchomość, położonego we Wrocławiu (53-325) przy Alei Generała Józefa Hallera 67 gmina Wrocław, województwo dolnośląskie, miasto Wrocław dla którego Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Krzyków we Wrocławiu IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr WR1K/00244966/1, pozostającego w zarządze Spółdzielni Mieszkaniowej "METALOWIEC" we Wrocławiu (stan prawny lokalu w księdze wieczystej nie został uregulowany wobec zapadłego postanowienia o stwierdzenie nabycia spadku).
Z własnością lokalu związany jest udział w nieruchomości wspólnej w wysokości 1605/100000 (nr KW WR1K/00049406/1).


Opis lokalu: powierzchnia użytkowa 52,01m² wg księgi wieczystej, 50,40 m² wg karty ewidencyjnej lokalu, nie dokonano pomiarów pomieszczeń z natury ze względu na znaczną ilość zalegających w lokalu śmieci. Według poczynionych ustaleń przez biegłego powierzchnia użytkowa lokalu wynosi 50,40 m², a powierzchnia komórki lokatorskiej 1,61 m². Lokal położony jest na trzeciej kondygnacji. W jego skład wchodzą 3 pokoje, kuchnia, łazienka oraz przedpokój. Lokal posiada pomieszczenie przynależne w piwnicy (wg księgi wieczystej). W lokalu zalegają znaczne ilości odpadów i fekaliów ptasich, ogólny nieład. Określona wartość nieruchomości nie uwzględnia usunięcia z lokalu mebli i nieczystości. Budynek w którym lokal jest usytuowany pochodzi z lat osiemdziesiątych ubiegłego stulecia, obiekt jedenastokondygnacyjny. W przedmiotowej sprawie prowadzona jest egzekucja z lokalu mieszkalnego w celu działu spadku wraz ze zniesieniem współwłasności w drodze licytacji publicznej przeprowadzonej stosownie do przepisów kodeksu postępowania cywilnego przez komornika sądowego (art.1068 kpc). 

 

Suma oszacowania wynosi 383 000,00 zł (trzysta osiemdziesiąt trzy tysiące złotych),
zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania
i wynosi 287 250,00 zł.

 

Licytant przystępujący do przetargu obowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej części sumy oszacowania, to jest 38 300,00zł, najpóźniej w dniu poprzedzającego przetarg (art. 962 kpc).
Rękojmię można uiścić w gotówce w kancelarii komornika lub na rachunek bankowy komornika: BNP PARIBAS Bank Polska S.A. 65 2030 0045 1110 0000 0273 2880.
Rękojmia może być również złożona w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi (art.953§1 pkt 4 kpc).
Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
Zgodnie z art. 953§1 kpc w dniu 26.09.2022r. o godzinie 10:00 wolno oglądać nieruchomość. Ponadto w ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją w dni powszednie można przeglądać w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu przy ul. Świebodzkiej 5 we Wrocławiu, w sekretariacie I Wydziału Cywilnego odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego, sygn. akt sądowych I Co 469/21/MMP.
Odpis protokołu opisu i oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego wraz z mapką oraz wypisem jest dostępny także w kancelarii komornika.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.


Komornik Sądowy
Kamila Jaworek

Położenie: