OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Strzelinie Malwina Sumicka Kancelaria Komornicza nr III

w Strzelinie na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 26 października

2022r. o godz. 09:30 w budynku Sądu Rejonowego w Strzelinie mającego siedzibę przy ul. Bolka I

Świdnickiego 7, w sali nr 5,

odbędzie się druga licytacja nieruchomości,

nieruchomości - lokalu mieszkalnego położonego w Strzelinie przy ul. Oławskiej 13/2 należącego do dłużnika, dla której Sąd Rejonowy w Strzelinie, IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze: WR1T/00041299/9.

Lokal mieszkalny dwulokalowy, o dwóch kondygnacjach nadziemnych, bez podpiwniczenia w zabudowie zwartej z garażami i zespołem obiektów na sąsiedniej działce, położony jest na drugiej kondygnacji (1 piętro). Zgodnie z danymi z księgi wieczystej powierzchnia użytkowa mieszkania jest równa 70,19m2. Lokal składa się z trzech pokoi, przedpokoju, łazienki z WC, kuchni i garderoby. Zgodnie z danymi z EGiB jest to obiekt z 1935r. Z prawem własności mieszkania nie są związane pomieszczenia przynależne. Do lokalu z klatki schodowej prowadzą dwa odrębne wejścia - pierwsze do jednego pomieszczenia, drugie do zespołu pomieszczeń (trzy pokoje, kuchnia, łazienka z WC, przedpokój). Brak balkonu. W lokalu są instalacje: wodno-kanalizacyjna, elektryczna, gazowa - C.O (piec gazowy), teleinformatyczna. Z prawem własności lokalu związany jest udział w wysokości 3288/10000 w nieruchomości wspólnej. Dostęp do nieruchomości odbywa się bezpośrednio z ulicy Oławskiej stanowiącej drogę wojewódzką nr 396 (nawierzchnia z asfaltobetonu, jeden pas ruchu w każdym kierunku). Na wysokości wjazdu jest to działka nr 5/1 (AM-13).

 

Suma oszacowania wynosi 247 000 zł zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 164 666,67zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię najpóźniej do dnia poprzedzającego licytację tj. 25 października 2022r. w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 24 700 zł.

 

Rękojmię można uiścić na konto komornika:

Alior Bank Spółka Akcyjna 31 24900005 0000 4530 5414 3372

lub w gotówce w kasie kancelarii albo książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. W przypadku przelewu na konto, za termin złożenia rękojmi uważa się moment wpływu środków na konto bankowe komornika.

Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności. W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 16:00 do godz. 16:30 oraz przeglądać w kancelarii

komornika odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy.

Na tydzień przed licytacją przeglądać można akta postępowania egzekucyjnego w Sądzie Rejonowym w Strzelinie przy ul. Bolka I Świdnickiego 7.

Położenie: