OGŁOSZENIE O LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Świeciu Małgorzata Rut-Nowak (tel. 052 3311286)

ogłasza, że:

dnia 19-08-2022r. o godz. 11:00

w budynku Sądu Rejonowego w Świeciu mającego

siedzibę przy ul. Sądowa 12 w sali nr 24, odbędzie się

PIERWSZA LICYTACJA

nieruchomości położonej: Polskie Łąki,

dla której Sąd Rejonowy w Świeciu V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr KW 54150 [NKW: BY1S/00054150/2].

Nieruchomość stanowi niezabudowaną działkę gruntu nr 27/2 o powierzchni 5,5982 ha

Suma oszacowania wynosi 99 200,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 74 400,00 zł.

Licytant przystępujący do przetargu zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, tj. 9 920,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:

PKO BP SA Świecie 94 10205040 0000 6702 0025 6149

Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule

Położenie: