OGŁOSZENIE O LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Świeciu Małgorzata Rut-Nowak (tel. 052 3311286) ogłasza, że:

dnia 19-08-2022r. o godz. 10:30

w budynku Sądu Rejonowego w Świeciu mającego siedzibę przy ul. Sądowa 12 w sali nr 24, odbędzie się

PIERWSZA LICYTACJA

nieruchomości położonej:

86-120 Pruszcz, Łowinek

dla której Sąd Rejonowy w Świeciu V Wydział Ksiąg Wieczystych

prowadzi księgę wieczystą nr KW 33809 [NKW: BY1B/00033809/8] - w zakresie działki numer 19/2. Nieruchomość stanowi niezabudowaną działkę gruntu nr 19/2 o powierzchni 6,63743 ha. Sprzedaży podlega wyłącznie działka nr 19/2. Łącznej sprzedaży podlegają dwa udziały po 1/2 części, które składają się na całe (pełne) prawo własności działki nr 19/2. Łączna suma oszacowania wynosi 325 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 243 750,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, tj. 32 500,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:

PKO BP SA Świecie 94 10205040 0000 6702 0025 6149

Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

Położenie: