OBWIESZCZENIE O SPRZEDAŻY PRAWA Z WOLNEJ RĘKI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu Michał Głowacki, w sprawie GKm 26/20, na podstawie art.911(7) §1 KPC, podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu:

 15-09-2022 o godz. 11:00

w kancelarii komornika mieszczącej się: 54-234 Wrocław ul. Białowieska 113/5,odbędzie się

sprzedaż z wolnej ręki:

1035 udziałów w Miejskim Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. z siedzibą w Lesznie, KRS 16985, należących do dłużnika:  AKWAWIT SPÓŁKA AKCYJNA, 51-501 WROCŁAW, MONOPOLOWA 4, KRS: 65962. Miejsce składania ofert: 54-234 Wrocław ul. Białowieska 113/5. Termin składania ofert: 15-09-2022, przy czym każdy oferent może złożyć jedną ofertę. Rozpatrzenie ofert nastąpi w dniu:15-09-2022 w wyżej oznaczonym lokalu. W przetargu ofert uczestniczą jedynie oferenci obecni przy otwarciu ofert. Suma oszacowania  wynosi 1 200 030,75 zł (milion dwieście tysięcy trzydzieści złotych i siedemdziesiąt pięć groszy). Minimalna cena sprzedaży stanowi 75% sumy oszacowania i wynosi: 900 023,06 zł (dziewięćset tysięcy dwadzieścia trzy złote i sześć groszy). Oferowaną cenę sprzedaży należy uiścić najpóźniej w dn. 15.09.2022 r. na rachunek bankowy komornika, prowadzony przez: ING Bank Śląski S. A. o numerze: 92 10501504 1000 0092 2491 0944. W przetargu nie mogą uczestniczyć dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo, osoby obecne podczas czynności w charakterze urzędowym.  Złożenie jednej oferty wystarcza do odbycia przetargu. Pełnomocnictwo do udziału w przetargu powinno być stwierdzone dokumentem z podpisem urzędowo poświadczonym, chyba że chodzi o pełnomocnictwo udzielone adwokatowi lub radcy prawnemu (art. 867(2) w zw. z art. 911(7) kpc). Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą  do przeprowadzenia sprzedaży, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że  wniosły powództwo o zwolnienie ruchomości od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Zastrzega się prawo odwołania przetargu bez podania przyczyny.

 

Położenie: