OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI

UDZIAŁU W  NIERUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Poznań - Grunwald i Jeżyce w Poznaniu Bartosz Guzik, działając na podstawie art. 953 k.p.c., podaje do publicznej wiadomości, że

18.08.2022 r. o godzinie10:00

w sali nr 27A Sądu Rejonowego Poznań - Grunwald i Jeżyce w Poznaniu ul. Kamiennogórska 26, Poznań

odbędzie się pierwsza licytacja udziału w wysokości 1400/54380 części we współwłasności lokalu niemieszkalnego nr 1N (hala garażowa),położonego w Poznaniu przy ul. Rynarzewskiej 5 KW nr PO1P/00023363/3.

Suma oszacowania wynosi 23 900,00 zł, a cena wywołania wynosi 17 925,00zł.

Licytant przystępujący do przetargu obowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 2 390,00 zł, którą należy wpłacić: na rachunek bankowy komornika nr 33 1440 1286 0000 0000 0308 7794, prowadzony przez Bank PKO BP SA, w ten sposób, aby kwota rękojmi znalazła się na rachunku najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień licytacji; gotówką w siedzibie kancelarii komornika; w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi albo w inny wskazany przez komornika sposób. Rękojmię należy wpłacić w taki sposób, aby kwota rękojmi lub książeczka oszczędnościowa ze stosownym upoważnieniem znalazła się w dyspozycji komornika najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień licytacji.

Szczegóły na www.licytacje.komornik.pl.

 

 

Położenie: