O B W I E S Z C Z E N I E

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Żywcu Daniel Pruchnicki zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu

 

15 lipca 2022 r. o godz. 11:15

 

w sali nr 53 Sądu Rejonowego w Żywcu odbędzie się:

 

P I E R W S Z A L I C Y T A C J A

 

nieruchomości w postaci: działki nr 4417/4, 4419/4, należącej do dłużnika, położonej w miejscowości Żywiec ul. Ks. Pr. St. Słonki 3C, objętej księgą wieczystą prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Żywcu V Wydział Ksiąg Wieczystych pod nr KW BB1Z/00066980/1.

 

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę 1 168 800,00 zł.

Cena wywołania w powyższej licytacji wynosi: 3/4 wartości oszacowania tj. kwotę 876 600,00 zł.

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości tj.116 880,00 zł najpóźniej do dnia poprzedzającego rozpoczęcie licytacji.

Rękojmię można uiścić w kancelarii komornika lub na konto komornika: Bank Polska Kasa Opieki SA nr

29 1240 4881 1111 0010 2755 7537.

 

Sprzedaż nie podlega opodatkowaniu podatkiem VAT.

 

Nieruchomość można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z komornikiem, elaborat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Położenie: