OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚĆ

 

             Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Poznań - Grunwald i Jeżyce w Poznaniu Bartosz Guzik, podaje do publicznej wiadomości, że

07 lipca2022 r. o godzinie 10:00

w sali nr 1.07 Sądu Rejonowego Poznań - Grunwald i Jeżyce w Poznaniu ul. Kamiennogórska 26, Poznań

odbędzie się pierwsza licytacja lokalu nr 2 stanowiącego odrębną nieruchomość, położonego w Poznaniu przy ul. Malwowej 91, o numerze KW PO1P/00130791/5.

Suma oszacowania wynosi 288 200,00 zł, a cena wywołania wynosi 216 150,00 zł.

Licytant przystępujący do przetargu obowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 1/10 części sumy oszacowania, w kwocie 28 820,00 zł, którą należy wpłacić :na rachunek bankowy komornika nr 33 1440 1286 0000 0000 0308 7794, prowadzony przez Bank PKO BP SA, w ten sposób, aby kwota rękojmi znalazła się na rachunku najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień licytacji; gotówką w siedzibie kancelarii komornika; w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi albo w inny wskazany przez komornika sposób. Rękojmię należy wpłacić w taki sposób, aby kwota rękojmi znalazła się w dyspozycji komornika najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień licytacji.

Szczegóły na www.licytacje.komornik.pl

 

 

Położenie: