OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ  LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Poznań-Grunwald i Jeżyce w Poznaniu Bartosz Guzik, Kancelaria Komornicza nr V w Poznaniu, podaje do publicznej wiadomości, że

 

15 lipca 2022 roku o godzinie 09.00

w sali nr 27A Sądu Rejonowego Poznań-Grunwald i Jeżyce w Poznaniu ul. Kamiennogórska 26, Poznań

odbędzie się druga licytacja, nieruchomości gruntowej, położonej przy ul. Dunajeckiej 23 w Poznaniu o numerze KW PO1P/00052891/5.

Suma oszacowania wynosi 843 900,00 zł, a cena wywołania  wynosi 562 600,00 zł.

Licytant przystępujący do przetargu obowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 1/10 części sumy oszacowania, tj. w kwocie 84 390,00 zł, którą należy wpłacić: na rachunek bankowy komornika nr 33 1440 1286 0000 0000 0308 7794, prowadzony przez PKO BP SA, w ten sposób, aby kwota rękojmi znalazła się na rachunku najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień licytacji; gotówką w siedzibie kancelarii komornika; w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi albo w inny wskazany przez komornika sposób. Rękojmię należy wpłacić w taki sposób, aby kwota rękojmi znalazła się w dyspozycji komornika najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień licytacji.

Szczegóły na www.licytacje.komornik.pl

 

Położenie: