OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Wołowie Mateusz Dziędzioła podaje do publicznej wiadomości, że dnia 09.06.2022r. o godzinie 10:00 w budynku Sądu Rejonowego w Wołowie, to jest w Wołowie przy ul. Rynek 26, w sali nr 14, odbędzie się druga licytacja nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Pogalewo Wielkie (składającej się z działek geodezyjnych o numerach 144/3, 144/6, 145, 156/16, obręb Pogalewo Wielkie, gmina Brzeg Dolny, powiat wołowski, województwo dolnośląskie), dla której Sąd Rejonowy w Wołowie, IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze WR1L/00042524/6, stanowiącej własność dłużnika.

 

Powierzchnia nieruchomości wynosi 94.300m2 (9,43ha). Teren objęty jest planem zagospodarowania przestrzennego (Uchwała nr III/30/2002 Rady Miejskiej w Brzegu Dolnym z dnia 19 grudnia 2002 roku w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Brzeg Dolny). Działka nr 144/3 o powierzchni 1.67ha oznaczona jest symbolem 33 UC i przeznaczona na usługi komercyjne. Użytki gruntowe na powierzchni działki w [ha]: RVI – 0,44, PsVI – 0,14, Lzr-PsVI -0,10, Bi – 0,99. Działka nr 144/6 o powierzchni 3.38ha oznaczona jest symbolem 35 RL i przeznaczona na las. Użytki gruntowe na powierzchni działki w [ha]: RVIb - 0,74, RV – 1,09, RVI – 0,86, ŁIV – 0,55, Ls – 0,14. Działka nr 145 o powierzchni 3,60ha oznaczona jest symbolami 29 RP oraz 61 MR/MN i przeznaczona, odpowiednio, na uprawy polowe (29 RP) oraz zabudowę zagrodową z dopuszczeniem zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej (61 MR/MN). Użytki gruntowe na powierzchni działki w [ha]: RIIIb – 1,87, RIVa – 1,03, ŁIV – 0,44, Lzr-RIVa – 0,26. Działka nr 156/16 o powierzchni 0,78ha oznaczona jest symbolem 36 MNU i przeznaczona na zabudowę mieszkaniowo-usługową. Użytki gruntowe na powierzchni działki w [ha]: Bi – 0,78. Nieruchomość położona jest w zachodniej części wsi Pogalewo Wielkie bezpośrednio przy drodze wojewódzkiej nr 341 (działka nr 145) oraz w odległości około 300 metrów w linii prostej od wyżej wymienionej trasy (działki nr 144/3, 144/6 oraz 156/16).

 

Nabycie nieruchomości rolnej w toku postępowania egzekucyjnego nie wymaga uzyskania zgody Dyrektora Generalnego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa.

 

Suma oszacowania wynosi 1 092 800,00zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 728 460,48zł. Cena nie zawiera podatku VAT (sprzedaż bez VAT – nie zostanie wystawiona FV).

 

Przystępujący do przetargu obowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 1/10 części sumy oszacowania, to jest kwotę 109 280,00zł. Rękojmię należy wpłacić na konto komornika w PKO Bank Polski S.A. o numerze: 93 1020 5226 0000 6402 0740 1054 najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację. W przypadku przelewu na konto, za termin złożenia rękojmi uważa się moment wpływu środków na  konto bankowe Komornika.

 

Nieruchomość można oglądać w ciągu 2 tygodni bezpośrednio poprzedzających licytację, po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z Komornikiem. Operat szacunkowy nieruchomości znajduje się do wglądu w siedzibie kancelarii komornika w Brzegu Dolnym (56-120), przy ul. J.M. Ossolińskiego 15. Dodatkowe informacje można uzyskać kontaktując się telefonicznie pod numerem 71 307 03 30 lub poprzez e-mail: kancelaria.dziedziola@komornik.pl.

 

Położenie: